ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Otevírací doba:  Po - Pá 8:00 - 17:00 (polední pauza 11:30 - 12:30) | So a Ne zavřeno

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky společnosti NábytekProNás s.r.o., se sídlem Šeříková 115/16, 637 00 Brno, IČO: 07234490, DIČ: CZ07234490, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 107022 (dále jen „NábytekProNás s.r.o.“ nebo „prodávající“).

I. Všeobecná ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky (dále jako „VOP“ nebo „obchodní podmínky“) společnosti NábytekProNás s.r.o. byly zpracovány dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a dalších souvisejících platných právních předpisů.

Zákazníkem našeho internetového obchodu je nejen spotřebitel ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele (dále jen „kupující“), ale také podnikatel, který jedná v rámci své podnikatelské činnosti a to při uzavírání a také plnění smlouvy.

Tyto VOP se nevztahují na případy, kdy osoba s úmyslem nakoupit jakékoliv zboží od společnosti NábytekProNás s.r.o., je podnikatelem, tzn.: „VOP se netýkají případů, kdy se jedná o právnickou osobu nebo osoby, které jednají v rámci svých podnikatelských činností, popř. v rámci svého samostatného výkonu povolání, popř. osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

VOP upravují v souladu s ustanoveními § 1751 odst. 1 NOZ vzájemná práva a povinnosti vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi společností NábytekProNás s.r.o. a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, které jsou umístěny na webové adrese https://www.klik-nabytek.cz (dále jen „webová stránka“).

Kupující tímto stvrzuje, že je s obsahem VOP a reklamačním řádem, který je součástí těchto VOP plně a dostatečným způsobem seznámen již před uzavřením samotné kupní smlouvy.

Vztahy mezi jednotlivými stranami, tzn. mezi kupujícím a prodávajícím, se řídí těmito VOP, které jsou pro obě strany bez výjimky závazné.

Pozn.: Ustanovení, která jsou odchylná od VOP, lze sjednat až v kupní smlouvě, čímž mají přednost před ustanoveními VOP společnosti NábytekProNás s.r.o..

Prodávající při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti. Prodávající je podnikatelem, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu zboží nebo služby.

Znění VOP může společnost NábytekProNás s.r.o. měnit a také doplňovat kdykoliv během roku. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP.

II. Kupní smlouva

Návrhem k uzavření kupní smlouvy, popř. nabídkou je umístění nabízeného zboží prodávajícím na webové stránky https://www.klik-nabytek.cz. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky a její následující potvrzení. Akceptace objednávky prodávajícím je zaslána kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího, pokud ji kupující vlastní.

Takto potvrzenou a vzniklou smlouvu lze oboustranně měnit, popř. zrušit pouze na základě dohody mezi prodávajícím a kupujícím nebo na základě zákonných důvodů.

Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku", popř. jiným způsobem tak, aby bylo možné objednávku následně kupujícímu potvrdit (osobně na prodejně, emailem, aj.). Před zasláním objednávky z internetového obchodu je kupujícímu umožněno zkontrolovat všechny jím uvedené údaje a změnit, popř. doplnit údaje, které uvedl chybně nebo na jejich vyplnění zapomněl.

Pozn.: Dárky zdarma k objednávce zboží - na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky darovací smlouvy a řídí se platnými právními předpisy. Darovací smlouva je uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím v 14ti-denní lhůtě, je povinen poskytnuté dárky vrátit společně se zakoupeným zbožím prodávajícímu.

Zakázky kuchyňských linek, sestav nábytku, vestavěných skříní, aj. zboží na přání/dle nákresu klienta:

 - Rovněž na základě poptávek realizujeme zakázky nábytku, sestav nábytku, kuchyňských linek, sedacích souprav, aj. zboží, kde je klientem požadována změna rozměrů, látek, odstínů moření, popř. jsou realizovány zcela atypická provedení, atd. - jedná se tak o zakázkové úpravy nábytku na přání zákazníka.

 - V případě, že si do sestav, např. kuchyňských linek, obývacích stěn, skříní na chodby/do koupelen, aj., dodává zákazník své spotřebiče, které buď zakupuje nebo které již vlastní, je povinen dodat přesnou specifikaci rozměrů a to jak venkovních, tak i vnitřních a to bez ohledu na to, zda budou spotřebiče montovány jako vestavěné nebo volněstojící. Správnost rozměrů, popř. dodaných požadavků na úpravu skříněk/korpusů, pokud nejsou k dispozici detailní nákresy/výkresy/technická dokumentace od výrobce spotřebičů, kde je možné rozměry zkontrolovat a předat výrobě, jsou uvedené informace/rozměry v plné zodpovědnosti zákazníka. V případě, že se při instalaci zakázky zjistí, že jsou zákazníkem uvedené rozměry chybné a nelze zakázku zkompletovat nebo nejsou dodrženy požadavky výrobců na správnou montáž a to i s ohledem na záruku spotřebičů (prostor pod varnými deskami, rozestup mezi troubou a sporákem, prostor mezi sporákem a digestoří, spotřebiče umístěné v těsné blízkosti pod nebo vedle lednice, aj.), nese zodpovědnost a další náklady s tím spojené zákazník. Výroba nových dílů, pokud jsou pro kompletaci zakázky nutné, jsou tak v plné režii zákazníka i s případnými náklady na dodatečnou demontáž původní sestavy a montáž nového dílu/dílů, pokud si toto nezajišťuje/nezajistí zákazník sám na své náklady. Dodatečné náklady na příjezd montérů, demontáž a montáž budou naceněny individuálně dle pracnosti a složitosti dokončení zakázky. Nejsme povinni si tyto údaje pracně dohledávat a řešit za zákazníka.

 - Odpovídáme za správnost instalace (do sestavy nábytku) námi zakoupených spotřebičů, které si předem zákazník vybere a jsou vzájemně stvrzeny, že jsou k danému účelu vhodné, protože máme prostor na to, abychom si veškerou dokumentaci prošli a měli ji před výrobou a při výrobě k dispozici.

 - V případě dodání vlastních spotřebičů neneseme zodpovědnost za správnost umístění spotřebičů v sestavách, pokud nám nejsou klientem předloženy přesné podklady a výkresy, kde je jejich užití/způsob instalace, aj. přesně a jednoznačně popsáno. Není naší prací zjišťovat informace, které mohou souviset s následnou zárukou spotřebičů - každý spotřebič je svými parametry a funkcemi specifický.

 - Rovněž neneseme zodpovědnost za naměření prostoru, pokud není prostor za skříně/skříňky přístupný a není možné pohodlně zaměřit výstupy vody, elektřiny, plynu a vstupy do komínů/šachet, atd.. Taktéž neneseme zodpovědnost za výsledné rozměry prostorů před rekonstrukcí, kdy je požadováno, abychom zadali sestavu do výroby, aniž by byla rekonstrukce prostoru dokončena a známa - rozměry jsou tak orientační a v případě, že při instalaci sestavy nábytku budou rozměry jiné (menší, větší) od původního potvrzeného provedení a nebude možné danou sestavu namontovat, nese náklady na úpravy a případné dodání nových dílů zákazník. Ceny dodatečných nákladů budou vždy komunikovány a písemně dodány ke schválení zákazníkovi.

 - V případě, že není stav nemovitosti/místnosti ve stavu umožňující montáž nábytku (neuklizený prostor např. po rekonstrukcích prostor (stavební části, špinavá podlaha, zbytky omítek, aj.)), popř. jsou rozvody vody, elektřiny, aj. umístěny jinak, popř. jsou rozvozy ve větších rozměrech, než bylo původně zakresleno, uváděno a potvrzeno objednávkou, bude účtován marný výjezd našich pracovníků, kdy nebylo montáž sestavy možné uskutečnit a to částkou ve výši 5.000,- Kč (za každý výjezd). Příjezd montérů bude možný až po úhradě výše zmiňované částky a po nápravě situace. Pozn.: Nejsme úklidová společnost a proto není naší povinností montovat kuchyně v prostředí, které si musíme nejdříve vyklidit, uklidit, umýt podlahy, aj., abychom pracovali v prostředí, které odpovídá montáži nábytku a ne stavebním pracím!

 - Doprava zakázky, výnos zakázky a montáž zakázky jsou naceňovány vždy individuálně a to dle typu zakázky, rozsahu, typu nemovitosti a patra, do kterého je zakázku nutné dodat. Zakázky je možné, aby si namontoval i zákazník sám, popř. si na montáž zajistil svoji vlastní firmu.

 

III. Storno objednávky

Kupující může ze závažných důvodů zrušit jím zaslanou objednávku a to nejpozději do 1 dne od potvrzení objednávky prodávajícím.

Objednávka musí být zrušena elektronicky na adresu info@nabytekpronas.cz. Vždy je nutné uvést číslo objednávky kupujícího tak, aby nedošlo k omylu a byla stornována požadovaná smlouva.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy a to v těchto případech:
-  zboží se již nevyrábí / nedodává
-  výrazná změna ceny dodavatelem zboží.
 

V případě, že jedna z výše uvedených situací nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část kupní ceny nebo celou kupní cenu, bude mu v případě zrušení objednávky tato částka vrácena zpět a to v nejkratším možném termínu.

Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy také v případě, že si kupující spotřebitel objednané zboží nepřevezme.

Nepřevezme-li kupující předmět plnění z důvodů ležících na jeho straně, např.:
- zruší objednávku v případě, kdy je zboží již odeslané
- není i přes dohodnutý termín přítomen kupující, popř. jím určená osoba nebo není schopen uhradit kupní cenu, atd.,

bude kupující povinen uhradit smluvní pokutu. Výše smluvní pokuty činí 20% z celkové ceny objednávky. V této smluvní pokutě jsou zahrnuty náklady účelně vynaložené v souvislosti se zrušenou kupní smlouvou a to především náklady na zmařenou přepravu k Vám a zpět na náš centrální sklad. V případě, že smluvní pokutu neuhradíte v námi stanoveném termínu, tzn. do 14 dnů od vystavení faktury, bude pohledávka vymáhána prostřednictvím společnosti pro vymáhání pohledávek včetně všech nákladů s tím spojených.

Smluvní pokuta za zrušení objednávky v termínu:
- bez pokuty - storno objednávky do 2 dnů od objednání
- 20% z celkové ceny objednávky - do 5 dnů od objednání
- 40% z celkové ceny objednávky - nad 5 dní od objednání
 

Smluvní pokuta je právně vymahatelná v souladu s příslušnými zákonnými normami. Kupující spotřebitel dává výslovný souhlas prodávajícímu, v případě svého nesplaceného závazku, že může osobní údaje předat třetí osobě. Třetí osobou se rozumí společnost pro vymáhání pohledávek.

IV. Dodací lhůta, balné a poštovné

Ceník a varianty jednotlivých způsobů dopravy jsou uvedeny na stránkách prodejce https://www.klik-nabytek.cz a také jsou dostupné u každého objednání při vkládání zboží do košíku.

  Aktuální ceny:

       - Osobní odběr – ZDARMA
              + Platba zboží hotově / převodem / kartou u řidiče - zdarma
 
       - Smluvní přepravci - expedice drobných dílů (náhradní díly na rošty, povlečení, aj.)
                 - Česká pošta - Balík Do ruky – 119,- Kč
                         (pozn.: Doručení balíku přímo do rukou adresáta na určenou adresu v ČR, a to následující pracovní den po odeslání)
                 - Česká pošta - Balík Na poštu  – 109,- Kč
                         (pozn.: Doručení balíku na vybranou poštu následující pracovní den po odeslání)
                 - Česká pošta - Balíkovna – 79,- Kč 
                         (pozn.: Vyzvednutí balíku v síti Balíkoven s rychlejším odbavením a možností platby kartou)
                 - u vybraných produktů je Česká pošta - Balíkovna u objednávek nad 2.500,- Kč - ZDARMA
                         (pozn.: Akce platná do odvolání)
                 - u vybraných produktů (křesla Aly, podnožky ALL, aj.), které lze expedovat i díky váze a velikosti balení bezpečně přepravními službami, je zadána akční sleva dopravy: Česká pošta - Balík Do ruky ve výši 150,- Kč
                         (pozn.: Akce platná do odvolání)
 
                  - Balík (Slovensko) – 350,- Kč
 
             + Dobírka k vybraným typům zásilek u České pošty: + 29,- Kč / u přepravy mimo ČR (ČP, DPD, aj. dle zvolené země a přepravce): max. + 55,- Kč
        
- Naše doprava „NAŠE BEZvadná doprava“
                 - objednávky zboží v hodnotě do 6.000,- Kč - cena dopravy činí 350,- Kč (v rámci ČR)
                 - objednávky zboží nad 6.000,- Kč - DOPRAVA ZDARMA (v rámci ČR)
                  - doprava zboží na Slovensko - 650,- Kč / pro objemné zásilky (sedačky, gauče, aj.) - cena dopravy 2.000,- Kč
                  - doprava do zemí EU (Rakousko, Německo, aj. země) - nacenění je závislé na povaze a velikosti zboží.      
 
DOPRAVA objemného zboží:
    - SKLOPNÉ MECHANISMY - cena dopravy 1.290,- Kč
    - SKLOPNÉ POSTELE komplety - cena dopravy 1.590,- Kč
 

TERMÍNY DODÁNÍ jsou kupujícími vždy potvrzeny elektronickou nebo telefonickou cestou tak, aby měl kupující informaci o dodávce zboží a to i vzhledem k tomu, jaký typ přepravy si kupující při objednání zvolil. V případě dostupnosti a prodeje zboží mohou nastat tyto skutečnosti:

a) Zboží „NA OBJEDNÁNÍ“, tzn. zboží je prodávajícím objednáváno přímo u výrobce. Doba dodání je závislá na druhu zboží, atypických požadavcích kupujícího, vytíženosti výrobních kapacit výrobce a také zda je objednané zboží u výrobce skladem či nikoliv. Jednotlivé termíny budou kupujícími sděleny při potvrzení objednávky.

Provozovatel si vyhrazuje právo stornovat objednávku v případě, že výrobce nebude zboží již vyrábět. Kupující bude informován o nedostupnosti zboží.

b) Náhradní díly na rošty s označením „SKLADEM“ expeduje prodávající do 2 pracovních dní od obdržení objednávky.

c) Zboží mimo náhradní díly na rošty s označením „SKLADEM“ expeduje prodávající do 5-10 pracovních dní od obdržení objednávky v závislosti na rozvozových plánech a adrese doručení zboží, popř. dle osobní domluvy. (Osobní domluva = pokud provedení a balení zboží umožňuje jeho odeslání prostřednictvím České pošty nebo jiného smluvního dopravce a to aniž by došlo k poškození objednaného zboží při jeho doručování, je možné zboží expedovat do 2-3 pracovních dní od objednání. Cena dopravy/poštovného je vždy řešena v závislosti na druhu zboží, jeho váze a rozměrech.)

Prodávající si vyhrazuje právo prodloužení expediční doby v případě, že zboží není skladem, nebo v případě události z vyšší moci. V případě prodlouženi dodací lhůty, bude kupující neprodleně informován a to buď elektronickou, nebo telefonickou cestou.

V případě, kdy kupující zašle objednávku mimo pracovní dny nebo ve dnech státních svátků, bude počítána dodací lhůta od nejbližšího následujícího pracovního dne.

  
OSOBNÍ ODBĚR objednaného zboží je možný na adrese kamenného prodejního skladu na adrese a to v prodejní době, popř. dle osobní domluvy.
      - adresa prodejny: Stránského 2a, 616 00 Brno – Žabovřesky
 (budova naproti vjezdu do dvorního traktu s velkými železnými vraty a nápisem Nábytek)
- v případě nevyzvednutí si objednaného zboží do 1 týdne od avíza jeho naskladnění na prodejnu, má prodejce právo účtovat zákazníkovi za skladování zboží částku ve výši 50-250,-Kč za každý započatý den a to dle povahy (velikosti) zboží
- termín uskladnění objednávek drobného zboží (náhradní díly na rošty - (pouzdra, lamely, čepy, kování), dětská křesílka, povlečení) - jsou z hlediska vysoké obrátkovosti zboží uvolňovány dalším zákazníkům po 5ti pracovních dnech od zaslání avíza o osobním odběru a objednávka je zákazníkovi stornována (s odesláním avíza o stornu objednávky)
 

Vlastní doprava "Naše BEZvadná doprava" prodávajícího je taktéž uvedena u způsobů volby dopravy zboží a je zpoplatněna částkou dle ceníku uvedeného na internetových stránkách prodávajícího, popř. částkou jinou, která byla uvedena na objednávce a oběma stranami potvrzena. Akce „doprava zdarma“ je uvedena vždy u daného typu výrobku, pokud je tato akce vyhlášena.

Specifikace služby: "Naše BEZvadná doprava"

- jedná se o dodání zboží za první uzamykatelné dveře domu
- termín dodání komunikujeme telefonicky min. 2-3 dny před plánovaným termínem závozu zboží, kdy upřesňujeme termín a čas dodání zboží
- v případě, že se jedná o objemné nebo váhově těžší/těžké zboží, bude s klientem komunikována výpomoc s vyložením objednaného zboží z vozu a to před dodáním zboží
- výnos zboží - je vždy zpoplatněn a to dle specifikace zboží (židle, stůl, sedačka, pohovka, křesla, aj.), jeho váhy a patra, do kterého má být zboží vyneseno (ceny jsou smluvní a pohybují se napříč spektrem zboží od cca 250 - 3.500,- Kč/položku)
- montáže skříní a jiného nábytku nejsou v ceně dopravy a výnosu, lze je nacenit individuálně před dodáním zboží.
 
Povaha dodávaného zboží a jeho balení:
- balení zboží udává každý výrobce individuálně a to dle povahy a provedení zboží
- zboží je dodáváno v demontovaném stavu, pokud není u daného zboží uvedeno jinak - pro použití zboží je vyžadována následná montáž dle návodů výrobce (postele; skříně; komody; jídelní, konferenční a psací stoly; postele; křesla různých velikostí fy Bradop, aj.)
- zkompletované zboží (z výroby): sedačky, pohovky, gauče a celočalouněná křesla a taburety, jídelní a barové židle z masivu, matrace, některé typy postelí z laminovaných desek (uvedeno v poznámce dané položky), rošty do postele, aj.
  
V. Práva z vadného plnění

Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 NOZ.

Prodávající se zavazuje kupujícímu, že zboží před jeho expedicí nebo jeho předání zkontroluje tak, aby zboží při převzetí nemělo žádné vady.

Prodávající ručí a odpovídá za to, že v době, kdy kupující zboží převzal, splňuje následující body:
- Zboží je v odpovídajícím množství, rozměrech, barevném provedení nebo hmotnosti
- Zboží má vlastnosti, které prodávající nebo výrobce u daného zboží uvádí nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, popř. vlastnosti, které si strany vzájemně ujednaly
- Zboží se hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží obvykle používá
- Zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy
- Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 

Nesplňuje-li dodané zboží výše uvedené vlastnosti, může kupující požadovat i dodání nového zboží a to bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady zboží neúměrné. Pokud se vada zboží týká pouze jeho součásti, může kupující požadovat pouze výměnu té dané součásti zboží. V případě, že výměna části zboží není možná, může kupující od smlouvy odstoupit. Je-li tento krok vzhledem k charakteru a povaze vady neúměrný, zejména je-li možné vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu součásti nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit součást nebo ji opravit. Rovněž tak má nárok na přiměřenou slevu v případě, že prodávající nesjedná nápravu v přiměřené době, popř. by sjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí, popř. v době delší, která je udána výrobcem zboží. Projeví-li se vada v průběhu 6-ti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při jeho převzetí.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Ustanovení uvedená v čl. V. VOP se nepoužijí u zboží:
- prodávaného za nižší cenu kvůli vadě, pro kterou byla nižší cena kupujícímu nabídnuta a ujednána
- na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním
- u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
 

Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího.

Dle § 1924 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník má spotřebitel nárok na náhradu nákladů účelně vynaložených při reklamaci. Mezi tyto náklady ovšem nelze řadit náklady na poštovné při koupi věci.

Pokud tedy bude spotřebitel zboží oprávněně reklamovat (reklamace byla uznána), má právo žádat po prodávajícím účelně vynaložené náklady. Zákon používá pojem účelně vynaložené náklady, což znamená, že prodávající musí uhradit pouze nejlevnější možný způsob dopravy/přepravy jakožto náklad, který by reklamací vznikl. Účelně vynaložené náklady je nutné chápat jako ty nejmenší nutné s přihlédnutím k vzdálenosti pobočky, objemnosti zboží a možnosti náklady snížit.

VI. Právo kupujícího na odstoupení od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě prodávajícího), má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 NOZ právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14-ti dní od převzetí zboží. Pozn.: V případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží.

Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v přechozím odstavci, a kupující v něm uvede, že odstupuje od smlouvy ideálně s uvedením čísla objednávky, data nákupu a případně čísla účtu pro vrácení peněz. Formulář k odstoupení od smlouvy je k tisku v tomto odkazu: https://www.klik-nabytek.cz/clanky/18-odstoupeni-od-kupni-smlouvy.

Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu sídla nebo provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@nabytekpronas.cz. Adresa provozovny (kamenného obchodu): Stránského 2a, 616 00 Brno – Žabovřesky.

V případě, že kupující dle přechozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupující zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím = náklady na vrácení zboží jsou v tomto případě na straně kupujícího) do 14ti dní od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14ti dní však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Kupující v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14ti dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14ti dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí kupující poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží částečně poškozeno, může prodávající uplatnit na kupujícím právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu a vrátí tak spotřebiteli takto sníženou kupní cenu.

V souladu s ustanovením § 1833 NOZ na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst snížení hodnoty vráceného zboží. Dle znění § 1837 písm. g) obč. zák. nelze odstoupit od kupní smlouvy, jejímž předmětem je zboží v uzavřeném obalu, pokud jej spotřebitel z obalu již vyňal a z hygienických důvodů jej není možné znovu uvést do prodeje. Tzn.: Nelze vracet matrace a komprimované matrace po jejich rozbalení, popř. jejich použití.

Nelze vracet zboží mimo standardní a obchodovatelné rozměry, kterými jsou rozměry: 80x200 cm a 90x200 cm a také jiné, než základní barevné kombinace, tzn. nelze vracet příplatkové odstíny nábytku, které jsou vždy vyráběny až na základě objednávky zákazníka.

- INFORMACE O MOŽNOSTÍ VRÁCENÍ TEXTILNÍCH VÝROBKŮ - vztahuje se na přikrývky, polštáře, povlečení, prostěradla, ručníky:

Kvůli zachování zásad hygieny při vrácení textilních výrobků postupujeme podle následujících pravidel: 

  • Plně akceptujeme vrácení zboží nevybaleného, nepoužitého, nepraného, kde se se zbožím seznámíte v takovém rozsahu, jako byste jej kupovali v obchodě.
  • Možnost vrácení se vztahuje pouze na tzv. nákup omylem - nesedí rozměr, barva, velikost, atd.
  • Není možné vrátit nebo vyměnit zboží používané, znečištěné, bez originálního (hygienického) balení.
  • Vrácení znečištěného textilního zboží jsme oprávnění odmítnout kvůli zachování zásad hygieny. 

Vracené zboží prosíme dobře zabalte, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy. Prosíme, uveďte zboží, pokud možno do původního stavu, předejdete tím možnému snížení vrácené částky o náklady vynaložené na uvedení zboží do původního stavu. Obal není předmětem koupě ani součástí koupené věci. I přesto má prodávající právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Tyto náklady jsou vždy individuálně posouzeny a jako takové jsou poté zákazníkovi naúčtovány a započteny s částkou za vrácené zboží. Zboží si můžete vyzkoušet, nemělo by však dojít k jeho zjevnému opotřebení. Zboží může být použito, ale je třeba myslet na náklady, které bude mít prodávající s uvedením zboží do původního stavu a které mohou být požadovány k úhradě. Tyto náklady mohou teoreticky dosáhnout i plné ceny zboží.

V případě, že bude spotřebitel chtít zaslat peněžní prostředky složenkou, uhradí poplatek ve výši 50 Kč. 

Právo na odstoupení od smlouvy kupující v souladu s ustanovením § 1837 NOZ nemá zejména, v případě smluv:
- poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy
- dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy
- je oprávněn vrátit nižší částku, pokud je evidentní, že zákazník možnost vrácení zneužívá (dělá si z prodejce půjčovnu)
- dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho blízkou osobu, dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze odstoupit od kupní smlouvy, záruka 24 měsíců však platí.
- pozn.: zakázkovou výrobou se rozumí:
       - specifikace potahové látky nebo dekorů mimo vzorník výrobce (sedačky, pohovky, křesla, taburety, čalounění židlí mimo základní řady držené skladem (výrobcem), podnožky, vaky, skříně, komody, aj.)
       - u "jiných potahových látek", tzn. látek mimo vzorníky výrobce nenese výrobce nebo naše společnost zodpovědnost za chování látky na daném výrobku (odpovědnost za výběr látky tak přechází na zákazníka)
       - úprava jakýchkoliv rozměrů výrobku na přání zákazníka nebo provedení výrobku (zrcadlové otočení, jiné vnitřní uspořádání, ušití závěsů a záclon s úpravami, atd.)
       - postele, matrace, čabraky, chrániče, prostěradla a rošty, aj. zboží nabízeného v rozměrech jiných (atypických) než standardních, kterými se rozumí: 80 x 200 / 90 x 200 cm
       - aj. požadavky zákazníka, které nejsou uvedeny v katalozích výrobce a běžně nabízeny.
- dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím
- opravě nebo údržbě provedené v místě určeném kupujícím na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů
- dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.
 
Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, která podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů není možné jej vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.
 
VII. Ilustrační foto a informace k nabízenému zboží

Prodávající i přes veškerou snahu není schopen garantovat správnost všech publikovaných technických dat a fotografií. Některé údaje tak mohou obsahovat chyby, nebo odchylky od skutečnosti, které mohou být důvodem následných sporů a vyjasňování si. Z tohoto důvodu, pokud Vám bude cokoliv nejasného nebo je pro Vás u dané položky a její vlastnosti podstatné a dané informace nejsou u položky uvedeny, kontaktujte nás. Rádi budeme nápomocni a co bude možné zašleme v podobě dodatečných fotografií nebo vzorků, pokud to povaha výrobku nebo výrobce daného zboží umožňuje.

*Pozn.: Na základě nastavení monitoru, popř. displeje telefonu/tabletu se může vyobrazení barev na obrázku mírně lišit od skutečných barev.

V případě jakýchkoliv dotazu nás, prosím, pro rychlejší dobrání se výsledku (odstínu, tónu barev, aj.) kontaktujte. Děkujeme.

VIII. Cena za zboží

Cena zboží nezahrnuje náklady na dopravu. S těmito náklady je kupující předem seznámen v objednávkovém formuláři.

Před odesláním objednávkového formuláře je kupující obeznámen s celkovou cenou za zboží, včetně DPH a nákladů spojených s dodáním objednaného zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou za zboží i náklady spojené s dodáním a balením zboží.

V případě bezhotovostní platby je zboží kupujícímu odesláno až po uhrazení kupní ceny, výjimečně po domluvě dříve. Splatnost kupní ceny v hotovosti či na dobírku při odeslání zboží k zákazníkovi  nastává při převzetí zboží.

Pokud kupující kupní cenu neuhradí, bude objednávka prodávajícím stornována a zboží nabídnuto k dalšímu prodeji, pokud se strany nedohodnou jinak. Stejný postup platí i v případě, že kupující zvolil jako způsob doručení osobní odběr a platbu v hotovosti na adrese prodávajícího.

V případě, že zákazník zvolí způsob platby převodem, je povinen uhradit cenu zboží společně s variabilním symbolem platby, jinak nebude prodávající schopen platbu správně identifikovat a úspěšně vyřídit objednávku. V případě bezhotovostní platby je závazek zákazníka uhradit cenu za zboží splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet společnosti.

Společnost je oprávněna, zejména v případě, že ze strany zákazníka nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky dle čl. 3.11, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží zákazníkovi. Použití ustanovení § 2119 odst. 1zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, strany vylučují.

Prodávající vystaví kupujícímu k provedené platbě na základě kupní smlouvy daňový doklad. Prodávající je plátcem DPH. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a předá kupujícímu společně se zbožím.

V případě, že by prodávající měl zvýšené investice na kupujícím objednané zboží, které má atypický rozměr, moření apod. = jedná se o zakázkovou výrobu (sedačky, pohovky, křesla, aj. výrobky s čalouněním látkou dle vlastního výběru / nábytek (skříně, komody, stoly, aj.) s upravením rozměrů nebo vnitřního uspořádání, popř. jinými zásahy do klasického provedení nábytku) je v těchto výjimečných případech prodávající oprávněn vyžadovat od kupujícího 50-100% zálohu na objednané zboží a to dle povahy změn. V případě, že by obchod z důvodu na straně prodávajícího nebyl realizován, prodávající vrátí přijaté finanční prostředky na účet kupujícího bez zbytečného odkladu.

V případě, že prodávající poskytuje slevy z ceny zboží nebo služby, nelze tyto slevy vzájemně kombinovat, pokud prodávající nestanoví jinak.

Slevy internetového obchodu jsou brány jako slevové kupóny, každý kupón obsahuje kód, který při zadání v internetové objednávce odečte danou hodnotu kupónu. Kupónové slevy mohou být vyjádřeny slevovou částkou, nebo slevou v procentech.

Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu prodávajícím v okamžiku potvrzení objednávky. Ceny jsou vždy uvedeny včetně DPH.

Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na https://www.klik-nabytek.cz

IX. Platební podmínky a evidence tržeb

Kupující má k dispozici několik možností platby, a sice:

1) v případě platby v hotovosti na dobírku v místě určeném zákazníkem v objednávce, tedy v místě, kam je zboží objednané kupujícím doručováno
 
2) bezhotovostně převodem na KORUNOVÝ účet vedený u FIO banky a.s. - číslo účtu: 2601459094 / 2010 před doručením zboží na místo určení / odeslání zboží
 
3) bezhotovostně převodem na EUROVÝ účet vedený u FIO banky a.s. - číslo EURového účtu: 2301817021/ 2010 před doručením zboží na místo určení / odeslání zboží
                           IBAN:  CZ4620100000002301817021
                           BIC/SWIFT:  FIOBCZPPXXX
 

a to na podkladě daňového dokladu vystaveného prodávajícím

a) v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese: Stránského 2a, 616 00 Brno
b) bezhotovostně bankovním převodem.
 

Ceník způsobů platby je uveden na webových stránkách firmy www.klik-nabytek.cz.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně a to online. V případě, že dojde k technickému výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Prodávající vystavuje účtenky dle zákona o evidenci tržeb v elektronické podobě zasílané emailem či v papírové podobě v závislosti na zvolené platební metodě a způsobu přepravy.

X. Ochrana osobních údajů

S osobními údaji nakládáme v souladu s obecným nařízením na ochranu osobních údajů dle směrnice 95/46/ES. Celé znění podmínek je uvedeno na stránkách www.klik-nabytek.cz.

Kupující bere na vědomí, že je povinen uvádět své osobní údaje správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné.

XI. Dárkové certifikáty

Dárkové certifikáty jsou ceninami vydávanými prodávajícím a uplatnitelnými pouze k nákupu u prodávajícího. Kód na certifikátu slouží k technickému způsobu realizace ceniny. V případě nedokončení nákupu či odstoupení od smlouvy ve 14ti denní lhůtě prodávající může vygenerovat kupujícímu náhradní kód. Případným vygenerováním nového kódu nedochází ke změně ceniny.

Okamžik tržby z pohledu zákona o evidenci tržeb v případě platby dárkovým certifikátem nastává k okamžiku expedice zboží kupujícímu.

XII. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

XIII. Doručování

Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

Zpráva je doručena:
- v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem
- v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem
- v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít
- v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty 10ti dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.
 
XIV. Nepřevzaté zásilky

Pokud se zásilka vrátí prodávajícímu jako nedoručená / nepřevzatá, bude kupující o této situaci informován a to v buď elektronicky, telefonicky či zasláním textové zprávy. Vždy budou využity dostupné kontakty na kupujícího, které uvedl v objednávce. Kupující bude požádán o informaci, jak dále s jeho objednávkou naložit.

Nedošlo-li k nedoručení / nepřevzetí zásilky v důsledku chyby prodávajícího nebo přepravce a požaduje-li kupující její opětovné odeslání, bude k ceně zásilky doúčtován manipulační poplatek ve výši poštovného či dopravného za opakované dodání. Pokud znovu dojde k nedoručení / nepřevzetí zásilky, které nezaviní prodávající nebo přepravce, bude opakovaně zaslána až po provedení platby předem převodem na bankovní účet prodávajícího.

Pokud zákazník na výzvu o nedoručení / nepřevzetí zásilky neodpoví nebo expedovanou zásilku odmítne, objednávku stornujeme. V tomto případě bude prodávající po zákazníku vymáhat náklady za poštovné či dopravné.

Zákazník bude moci učinit u prodávajícího svůj další nákup jen po zaplacení úplné ceny příští objednávky předem převodem na účet prodávajícího spolu s uhrazením storno poplatku 200 Kč za dříve nepřevzatou zásilku.

XV. Čalouněný nábytek

Sedací nábytek je vyroben z masivního dřeva, dřevotřísky, pružin, PUR nebo HR pěny, potahové látky a popř. jiných materiálů dle výrobce daného nábytku a jeho povahy a typu. Vzájemné působení materiálů může vydávat různé zvuky, takže občasné praskání dřeva, tření pěny o přilehlé součásti či slyšitelné natažení pružin (popř. jejich doraz) jsou brány za přirozené jevy, které nejsou důvodem k reklamaci.
Tvrdost sedu není stejná u všech dílů jedné soupravy, protože je vždy závislá na velikosti sedací části, konstrukci produktu, příp. přítomnosti rozkládacího mechanismu, úložných prostorů, aj..
Rozměry čalouněných produktů se nedají měřit přesně a v technických výkresech mají pouze informativní charakter. Je nutné počítat s odchylkou +/- 3%. U výrobků, u nichž polštáře tvoří područku a opěrku zad, může být tato odchylka až +/- 4% (tyto části se po čase slehnou). K rozdílům v rozměrech výšky u jednotlivých elementů složených částí může docházet při nerovném povrchu podlahy. Nerovnost můžete odstranit namontováním podložky mezi spodní část sedací soupravy a nohu (pokud je toto možné).
Na sedačce či pohovce se mohou vytvářet záhyby (tzv. řasení látky), které jsou závislé od tloušťky a tuhosti použitého potahového materiálu. Jemné nebo méně silné materiály vytvářejí více menších záhybů. Pevné a silné materiály vytvářejí méně záhybů, ale o to vzhledově větších. Jelikož potahové materiály se při používání roztahují, je přirozeným jevem, že po čase dojde k roztažení potahové látky a jejímu následnému zvlnění až o 4 cm. U sedacích souprav, kde jsou větší plochy potahové látky bez prošívání, může být toto zvlnění viditelnější. Ani toto zvlnění není důvodem k reklamaci.

Každý čalouněný nábytek se vyrábí ručně, čímž má nábytek svůj vlastní a často neopakovatelný charakter. Každý kus je tak originál. Specifické vlastnosti nábytku vycházejí z charakteru použitých čalounických materiálů a jednotlivých výplní. Níže uvádíme několik důležitých věcí, které s čalouněným nábytkem souvisí a často nejen s ním a proto doporučujeme, abyste si tyto informace přečetli a to včetně návodu výrobce a měli tak k dispozici co nejvíce informací.

PŘED POUŽITÍM:

 1. Při odběru čalouněného nábytku pečlivě zkontrolujte, zda struktura tkaniny nebo kůže není poškrábaná, natržená, prasknutá, přeříznutá nebo jinak poškozená, a také zda nejsou poškozené dřevěné konstrukční prvky nábytku. Navíc Vám doporučujeme, abyste zkontrolovali, zda je nábytek kompletní, tzn. zda byl dodán v souladu s objednávkou.
 2. K tomu, aby nedošlo k poškození čalounění, doporučujeme nábytek rozbalovat bez použití ostrých nástrojů.
 3. V případě modulového nábytku je nezbytné, aby uživatel složil jeho jednotlivé části (pomocí spojek) podle návodu, který je přiložen k nábytku.
 4. Před zahájením montáže nožek se seznamte s přiloženým návodem.
 5. U rozkládacích pohovek (určených ke spaní) musíte podle návodu odstranit zabezpečovací prvky.
 6. Čalouněný nábytek musíte před zahájením používání vyrovnat, tzn. zajistit, aby stál na rovné ploše.
 7. Každé fungování pohyblivých dílů, které ve Vás vyvolává pochybnost, například: funkce rozkládání, relaxační funkce, područky, opěrky hlavy, musíte neprodleně oznámit prodávajícímu.
 8. Důležité je, aby byly zajištěny správné podmínky v místnosti, ve které je výrobek používán nebo skladován, tj. teplota od +15 do +30 °C, relativní vlhkost vzduchu od 40–70 %. Vzdálenost od aktivních tepelných zdrojů nesmí být menší než 1 metr. Doporučujeme nevystavovat nábytek přímému působení slunečního záření, významně tím omezíte proces blednutí tkaniny nebo kůže.

PRAVIDLA SPRÁVNÉHO POUŽÍVÁNÍ čalouněného nábytku:

 1. Čalouněný nábytek se mezi sebou liší tvrdostí sedáků. Souvisí to s přirozenými vlastnostmi materiálů, které se používají jako výplně, tj. s hustotou čalounické pěny, pružností kovových pružin a čalounických popruhů. Případné rozdíly ve tvrdosti sedáků mezi jednotlivými součástmi u rohových sedaček souvisejí s jejich různým povrchem. Je potřeba si uvědomit, že tvrdší sedáky jsou charakteristické pro nábytek, který umožňuje spaní. Intenzívní používání nábytku může přispět ke vzniku rozdílu ve tvrdosti sedáků, opěradel a područek. Jedná se o běžný jev, který je ovlivněný používáním výrobku.
 2. Chraňte nábytek proti mechanickému poškození. Je přísně zakázáno sedat si nebo stoupat na područky a hrany opěradel. Nevkládejte do úložných prostor nadměrné množství ložního prádla, aby nedocházelo k jejich propadání nebo roztlačování.
 3. Pohovky, které mají zabudovaný rozkládací mechanismus (s funkcí spaní), jsou v souladu s doporučením výrobce určeny k příležitostnému, nikoliv pravidelnému spaní.
 4. Barevný odstín dřevěných součástí, např. nožek, se může lišit od odstínu představeného na fotografiích. Je to přirozená vlastnost, která souvisí s rozmanitostí struktury, kresby let a barvy dřeva. Proto upozorňujeme na možnost existence rozdílů v odstínu mořidla, zejména při doobjednání dalšího kusu nábytku do sady.
 5. Při objednávce dalších výrobků si vyhrazujeme možnost, že se mohou objevit rozdíly ve vzoru, odstínu tkanin a kůže.
 6. Při čalounění nábytku tkaninou se vzorem je přípustné, jestliže vzor na některých místech nenavazuje.
 7. Pamatujte na to, že nábytek čalouněný světlými látkami nebo kůží, je vystavený riziku obarvení jinými látkami, zejména oblečením (např. džínovinou). V tomto případě se jedná o vadu látky oblečení, nikoliv čalounění!
 8. Používání nábytku z přírodní kůže postupně vede ke změně jejího vzhledu a původních vlastností. Existence určitých nepravidelností u čalounění je charakteristickým jevem a nepředstavuje jakostní vadu.
 9. Věnujte pozornost tomu, že sada nábytku z přírodní usně může obsahovat různé stopy, například: po jizvách, poškrábání, kousnutí, a dále rozdíly ve struktuře a odstínu, useň může také pocházet z kůže různého původu. Tyto stopy a rozdíly nepředstavují vadu nábytku a jsou pouze zárukou pravosti kůže.
 10. Čalouněný nábytek nepoužívejte pouze na jednom místě, ale střídavě po celém povrchu sedáků, abyste se vyhnuli rozdílům ve vzhledu celé sady. Tím zabráníte pokrčení čalounění a rozdílům odstínů na povrchu tkaniny, tzv. stínování a lesknutí.
 11. Charakteristickou vlastností žinylkových, polyesterových a vlněných - plstěných tkanin je tzv. pilling, čili žmolkování tkaniny a vytváření žmolků na jejím povrchu, které vznikají vlivem cizích vláken (např. z oděvů).
 12. informace obsažené v bodech 1–12 nepředstavují vady a nevztahuje se na ně reklamace.
 13. Výrobce si v případě výměny výrobku v záruční době vyhrazuje právo provádět technologické změny, tj. změny rozměrů výrobků, materiálů použitých k výrobě, ozdobných a pohyblivých součástí, možnosti spaní, a dalších, které vyplývají z potřeby odstranit vady výrobku.
 
XVI. Závěrečná ustanovení

Vyřizování stížností kupujících zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy obchod@nabytekpronas.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním Zákona.

Tyto VOP platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího https://www.klik-nabytek.cz a to v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka kupujícího je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření.

V případě sporu mezi kupujícím spotřebitelem a prodávajícím může spotřebitel využít též možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může kupující spotřebitel kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz) a postupovat dle pravidel tam uvedených. Více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt též na stránkách České obchodní inspekce. Zahájit alternativní řešení sporu je rovněž možné prostřednictvím on-line formuláře na stránkách https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

Tyto VOP jsou pro nákup v internetovém obchodu provozovaném společností NábytekProNás s.r.o. platné a účinné od 23.03.2023.

NábytekProNás s.r.o. na Firmy.cz