Obchodní podmínky

Obchodní podmínky společnosti NábytekProNás s.r.o., se sídlem Nové sady 988/2, 602 00 Brno, IČO: 07234490, DIČ: CZ07234490, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 107022 (dále jen „NábytekProNás s.r.o.“ nebo „prodávající“).

Všeobecná ustanovení
Všeobecné obchodní podmínky (dále jako „VOP“, “Podmínky” nebo „obchodní podmínky“) společnosti NábytekProNás s.r.o. byly zpracovány dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a dalších souvisejících platných právních předpisů.
Zákazníkem našeho internetového obchodu je nejen spotřebitel ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele (dále jen „kupující“), ale také podnikatel, který jedná v rámci své podnikatelské činnosti a to při uzavírání a také plnění smlouvy.
Vztahy mezi jednotlivými stranami, tzn. mezi kupujícím a prodávajícím, se řídí těmito VOP, které jsou pro obě strany bez výjimky závazné.
Tyto VOP se nevztahují na případy, kdy osoba s úmyslem nakoupit jakékoliv zboží od společnosti NábytekProNás s.r.o., je podnikatelem, tzn.: „VOP se netýkají případů, kdy se jedná o právnickou osobu nebo osoby, které jednají v rámci svých podnikatelských činností, popř. v rámci svého samostatného výkonu povolání, popř. osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.
VOP upravují v souladu s ustanoveními § 1751 odst. 1 NOZ vzájemná práva a povinnosti vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy („Smlouvy“) uzavírané mezi společností NábytekProNás s.r.o. a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, které jsou umístěny na webové adrese https://www.klik-nabytek.cz (dále jen „webová stránka“).
Kupující tímto stvrzuje, že je s obsahem VOP a reklamačním řádem, který je součástí těchto VOP plně a dostatečným způsobem seznámen již před uzavřením samotné kupní smlouvy.
Pozn.: Ustanovení, která jsou odchylná od VOP, lze sjednat až v kupní smlouvě, čímž mají přednost před ustanoveními VOP společnosti NábytekProNás s.r.o..
Prodávající při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti. Prodávající je podnikatelem, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu zboží nebo služby.
Všechny informace o zpracování Vašich osobních údajů jsou obsaženy v Podmínkách ochrany osobních údajů, která naleznete na našich webových stránkách v sekci „články“.
Ustanovení těchto Podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a Podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Znění Podmínek můžeme jednostranně měnit či doplňovat kdykoliv během roku. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP.
 
1. DEFINICE některých používaných pojmů
 • Cena je finanční částka, kterou budete hradit za Zboží;
 • Cena za dopravu je finanční částka, kterou budete hradit za doručení Zboží, a to včetně ceny za jeho zabalení;
 • Celková cena je součet Ceny a Ceny za dopravu;
 • DPH je daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů;
 • Faktura je daňový doklad vystavený v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty na Celkovou cenu;
 • Objednávka je Váš závazný návrh na uzavření Smlouvy o koupi Zboží s Námi;
 • Uživatelský účet je účet zřízený na základě Vámi sdělených údajů, jež umožňuje uchování zadaných údajů a uchovávání historie objednaného Zboží a uzavřených Smluv;
 • Vy jste osoba nakupující na Našem E-shopu, právními předpisy označovaná jako kupující;
 • Zboží je vše, co můžete nakoupit na E-shopu.
2. Obecná ustanovení a poučení
2.1 Koupě Zboží je možná nejen přes webové rozhraní E-shopu, telefonicky, ale také fyzicky u nás na prodejně v Brně (NábytekProNás s.r.o., Stránského 2a, 616 00 Brno).
2.2 Při nákupu Zboží je Vaše povinnost poskytnout Nám všechny informace správně a pravdivě. Informace, které jste Nám poskytli v Objednávce budeme tedy považovat za správné a pravdivé.
2.3 Na našem E-shopu také poskytujeme přístup k hodnocení Zboží provedenému jinými spotřebiteli. Autenticitu takových recenzí zajišťujeme a kontrolujeme tím, že propojujeme hodnocení s konkrétními objednávkami, tudíž v interním systému u každého hodnocení vidíme i propojené ID objednávky, a tak jsme schopni ověřit a prokázat, že recenze pochází od reálného spotřebitele.
 
3. Uzavření smlouvy
3.1 Smlouvu s Námi je možné uzavřít pouze v českém jazyce. Děkujeme za pochopení.
3.2 Smlouva je uzavírána na dálku prostřednictvím E-shopu (mimo smluv uzavřených na prodejně), přičemž náklady na použití komunikačních prostředků na dálku hradíte Vy. Tyto náklady se však nijak neliší od základní sazby, kterou hradíte za používání těchto prostředků (tedy zejména za přístup k internetu), žádné další náklady účtované Námi tedy nad rámec Celkové ceny nemusíte očekávat. Odesláním Objednávky souhlasíte s tím, že prostředky komunikace na dálku využíváme.
3.3 K tomu, abychom mohli Smlouvu uzavřít, je třeba, abyste na E-shopu vytvořili Objednávku. V tomto návrhu musí být uvedeny následující údaje:
 1. Informace o nakupovaném Zboží (na E-shopu označujete Zboží, o jehož nákup máte zájem, tlačítkem „Přidat do košíku“);
 2. Informace o Ceně, Ceně za dopravu, způsobu platby Celkové ceny a požadovaném způsobu doručení Zboží; tyto informace budou zadány v rámci tvorby Objednávky v rámci uživatelského prostředí E-shopu, přičemž informace o Ceně, Ceně za dopravu a Celkové ceně budou uvedeny automaticky na základě Vámi zvolného Zboží, způsobu jeho doručení a platby;
 3. Své identifikační a kontaktní údaje sloužící k tomu, abychom mohli doručit Zboží, zejména tedy jméno, příjmení, doručovací adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu.
 4. V průběhu tvorby Objednávky může až do doby jejího dokončení údaje měnit a kontrolovat. Po provedení kontroly prostřednictvím stisku tlačítka „Objednat s povinností platby“ Objednávku dokončíte. Před stiskem tlačítka musíte ale ještě potvrdit Vaše seznámení se a souhlas s těmito Podmínkami, v opačném případě nebude možné Objednávku dokončit. K potvrzení a souhlasu slouží zatrhávací políčko. Po stisku tlačítka „Objednat s povinností platby“ budou všechny vyplněné informace odeslány přímo Nám.
3.4 Vaši Objednávku Vám v co nejkratší době poté, kdy Nám bude doručena, potvrdíme zprávou odeslanou na Vaši e-mailovou adresu zadanou v Objednávce. Součástí potvrzení bude shrnutí Objednávky a tyto Podmínky formou přílohy e-mailové zprávy. Podmínky ve znění účinném ke dni Objednávky, tj. ve znění přiloženém jako příloha potvrzující e-mailové zprávy, tvoří nedílnou součást Smlouvy. Potvrzením Objednávky dochází k uzavření Smlouvy mezi Námi a Vámi. Takto potvrzenou a vzniklou smlouvu lze oboustranně měnit, popř. zrušit pouze na základě dohody mezi prodávajícím a kupujícím nebo na základě zákonných důvodů.
3.5 Objednávku tedy odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „OBJEDNAT S POVINNOSTÍ PLATBY", popř. jiným způsobem tak, aby bylo možné objednávku následně kupujícímu potvrdit (osobně na prodejně, telefonicky, emailem, aj.).
3.6 Mohou nastat i případy, kdy Vám nebudeme moci Objednávku potvrdit. Jedná se zejména o situace, kdy Zboží není dostupné nebo případy, kdy objednáte větší počet kusů Zboží, než kolik je z naší strany umožněno. Informaci o maximálním počtu Zboží Vám však vždy v rámci E-shopu předem poskytneme a neměla by pro Vás být tedy překvapivá. V případě, že nastane jakýkoli důvod, pro který nemůžeme Objednávku potvrdit, budeme Vás kontaktovat a zašleme Vám nabídku na uzavření Smlouvy v pozměněné podobě oproti Objednávce. Smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy Naši nabídku potvrdíte.
3.7 V případě, že v rámci E-shopu nebo v Objednávce bude uvedena zjevně chybná Cena, nejsme povinni Vám Zboží za tuto Cenu dodat ani v případě, kdy jste obdrželi potvrzení Objednávky, a tedy došlo k uzavření Smlouvy. V takové situaci Vás budeme bezodkladně kontaktovat a zašleme Vám nabídku na uzavření nové Smlouvy v pozměněné podobě oproti Objednávce. Nová Smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy Naši nabídku potvrdíte. Za zjevnou chybu v Ceně se považuje například situace, kdy Cena neodpovídá obvyklé ceně u jiných prodejců nebo chybí či přebývá cifra.
3.8 V případě, kdy dojde k uzavření Smlouvy, Vám vzniká závazek k zaplacení Celkové ceny.
3.9 V případě, že máte zřízen Uživatelský účet, můžete učinit Objednávku jeho prostřednictvím. I v takovém případě máte ale povinnost zkontrolovat správnost, pravdivost a úplnost předvyplněných údajů. Způsob tvorby Objednávky je však totožný, jako v případě kupujícího bez Uživatelského účtu, výhodou však je, že není třeba opakovaně vyplňovat Vaše identifikační údaje.
3.10 V některých případech umožňujeme na nákup Zboží využít slevu. Nabídky možných slev se během roku mohou měnit a to v závislosti na jednotlivých reklamních kampaních. Pro poskytnutí slevy je třeba, abyste v rámci návrhu Objednávky vyplnili údaje o této slevě do předem určeného pole, pokud to daný typ slevy vyžaduje. Pokud tak učiníte, bude Vám Zboží poskytnuto se slevou.
pozn.: Dárky zdarma k objednávce zboží - na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky darovací smlouvy a řídí se platnými právními předpisy. Darovací smlouva je uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím v 14ti-denní lhůtě, je povinen poskytnuté dárky vrátit společně se zakoupeným zbožím prodávajícímu.
 
4. Uživatelský účet
4.1 Na základě Vaší registrace v rámci E-shopu můžete přistupovat do svého Uživatelského účtu.
4.2 Při registraci Uživatelského účtu je Vaše povinnost uvést správně a pravdivě všechny zadávané údaje a v případě změny je aktualizovat.
4.3 Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Ohledně těchto přístupových je Vaší povinností zachovávat mlčenlivost a nikomu tyto údaje neposkytovat. V případě, že dojde k jejich zneužití, neneseme za to žádnou odpovědnost.
4.4 Uživatelský účet je osobní, a nejste tedy oprávněni umožnit jeho využívání třetím osobám.
4.5 Váš Uživatelský účet můžeme zrušit, a to zejména v případě, když jej více, než 24 po sobě jdoucích měsíců nevyužíváte, či v případě, kdy porušíte své povinnosti dle Smlouvy.
4.6 Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení.
 
5. CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY, VÝHRADA VLASTNICKÉHO PRÁV
5.1 Cena je vždy uvedena v rámci E-shopu, v návrhu Objednávky a samozřejmě ve Smlouvě. V případě rozporu mezi Cenou uvedenou u Zboží v rámci E-shopu a Cenou uvedenou v návrhu Objednávky se uplatní Cena uvedená v návrhu Objednávky, která bude vždy totožná s cenou ve Smlouvě. V rámci návrhu Objednávky je též uvedena Cena za dopravu, případně podmínky, kdy je doprava zdarma
5.2 Celková cena je uvedena včetně DPH včetně veškerých poplatků stanovených zákonem
5.3 Platbu Celkové ceny po Vás budeme požadovat po uzavření Smlouvy a před předáním Zboží. Úhradu Celkové ceny můžete provést následujícími způsoby:
a) Bankovním převodem. Informace pro provedení platby Vám zašleme v rámci potvrzení Objednávky. V případě platby bankovním převodem je Celková cena splatná do 3 pracovních dní (dokud nebude objednávka uhrazena, nebude možné zboží expedovat, popř. jej zadat do výroby. Pozn.: Plnění objednávky se tak o čas do doby úhrady objednávky prodlužuje)
- bezhotovostní převod na KORUNOVÝ účet vedený u FIO banky a.s, číslo účtu: 2601459094/2010 před doručením zboží na místo určení / odeslání zboží
- bezhotovostní převod na EUROVÝ účet vedený u FIO banky a.s, číslo EURového účtu: 2301817021/2010 před doručením zboží na místo určení / odeslání zboží
IBAN:  CZ4620100000002301817021
ICSWIFT:  FIOBCZPPXXX
b) PRÁVĚ PŘIPRAVUJEME - Platby kartou online. V takovém případě probíhá platba přes platební bránu [Global Payments], přičemž platba se řídí podmínkami této platební brány, které jsou dostupné na adrese: [https://www.globalpayments.cz/cs-cz/online-platby]. V případě platby kartou online je Celková cena splatná v okamžiku přepnutí se a zrealizování platby přes portál Global Payments.
c) Dobírkou. V takovém případě dojde k platbě při doručení Zboží oproti předání Zboží. V případě platby dobírkou je Celková cena splatná při převzetí Zboží.
d) Hotově při osobním odběru. Hotově lze hradit Zboží v případě převzetí v Naší provozovně nebo u našeho řidiči při expedice zboží Naší BEZvadnou dopravou. V případě platby hotově při osobním odběru je Celková cena splatná při převzetí Zboží.
5.4 Faktura bude vystavena v elektronické podobě po uhrazení Celkové ceny a bude zaslána na Vaši e-mailovou adresu. Faktura bude též fyzicky přiložena ke Zboží a dostupná v Uživatelském účtu, pokud jej má klient zaktivován.
5.5 Vlastnické právo ke Zboží na Vás přechází až poté, co zaplatíte Celkovou cenu a Zboží převezmete. V případě platby bankovním převodem je Celková cena zaplacena připsáním na Náš účet, v ostatních případech je zaplacena v okamžik provedení platby
5.6 V případě, že by prodávající měl zvýšené investice na kupujícím objednané zboží, které má atypický rozměr, moření apod. = jedná se o zakázkovou výrobu (sedačky, pohovky, křesla, aj. výrobky s čalouněním látkou dle vlastního výběru / nábytek (skříně, komody, stoly, aj.) s upravením rozměrů nebo vnitřního uspořádání, popř. jinými zásahy do klasického provedení nábytku) je v těchto případech prodávající oprávněn vyžadovat od kupujícího 50-100% zálohu na objednané zboží a to dle povahy změn. V případě, že by obchod z důvodu na straně prodávajícího nebyl realizován, prodávající vrátí přijaté finanční prostředky na účet kupujícího bez zbytečného odkladu.
5.7 V případě, že prodávající poskytuje slevy z ceny zboží nebo služby, nelze tyto slevy vzájemně kombinovat, pokud prodávající nestanoví jinak.
 
6. DORUČENÍ ZBOŽÍ, PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI 
   6.1 Zboží Vám bude doručeno způsobem dle Vaší volby, přičemž můžete vybírat z následujících možností:
a) Osobní odběr na Naší provozovně v Brně: Stránského 2a, 616 00 Brno – Žabovřesky
- pozn.: v případě nevyzvednutí si objednaného zboží do 1 týdne od avíza jeho naskladnění na prodejnu, má prodejce právo účtovat zákazníkovi za skladování zboží částku ve výši 50-500,-Kč za každý započatý den a to dle povahy a velikosti zboží
- termín uskladnění objednávek drobného zboží (náhradní díly na rošty - (pouzdra, lamely, čepy, kování), dětská křesílka, povlečení) - jsou z hlediska vysoké obrátkovosti zboží uvolňovány dalším zákazníkům po 7mi pracovních dnech od zaslání avíza o osobním odběru a objednávka je zákazníkovi stornována (s odesláním avíza o stornu objednávky)
b) Osobní odběr na výdejních místech společnosti Balík Na Poštu, Balíkovna, DPD Pickup, popř. jiné
c) Doručení prostřednictvím dopravních společností Česká pošta, WeDo, aj. dle nabídky
d) Naše doprava našimi řidiči „NAŠE BEZvadná doprava“ – doručení zboží v předem domluvený den a čas dle závozového plánu
e) PŘIPRAVUJEME expedice i těmito službami – po aktivaci služeb – budou tyto služby součástí i nákupního košíku a to včetně smluvních cen (WEDO, Zásilkovna, DPD, popř. jiné)
  6.2 Zboží doručujeme výhradně v rámci České republiky a na Slovensko. Po domluvě je možné nacenit dopravu do Rakouska, Německa a Polska. Doprava do zahraničí je závislá na velikosti a povaze objednaného zboží a také lokalitě dodání.
  6.3 Doba doručení Zboží vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu doručení a platby. Předpokládaná doba doručení Zboží Vám bude sdělena v potvrzení Objednávky. Doba uvedená v těchto Podmínkách je pouze orientační a může se lišit od skutečné doby dodání. V případě osobního odběru na provozovně Vás vždy o možnosti vyzvednutí Zboží budeme informovat prostřednictvím e-mailu.
  6.4 Po převzetí Zboží od dopravce je Vaše povinnost zkontrolovat neporušenost obalu Zboží a v případě jakýchkoli závad tuto skutečnost neprodleně oznámit dopravci a Nám. V případě, že došlo k závadě na obalu, která svědčí o neoprávněné manipulaci a vstupu do zásilky, není Vaší povinností Zboží od dopravce převzít.
  6.5 V případě, kdy porušíte svoji povinnost převzít Zboží, s výjimkou případů dle čl. 4 Podmínek, nemá to za následek porušení Naší povinnosti Vám Zboží doručit. Zároveň to, že Zboží nepřevezmete, není odstoupení od Smlouvy mezi Námi a Vámi. Nám ale v takovém případě vzniká právo od Smlouvy odstoupit z důvodu Vašeho podstatného porušení Smlouvy, případně Zboží uskladnit, za což nám od Vás náleží úplata ve výši [50-500 Kč/za každý započatý den uskladnění (cena je závislá od velikosti nedodaného zboží)]. Pokud se rozhodneme odstoupit od Smlouvy, je odstoupení účinné v den, kdy Vám toto odstoupení doručíme. Odstoupení od Smlouvy nemá vliv na nárok na uhrazení Ceny za dopravu, případně na nárok na náhradu škody, pokud vznikla.
  Bližší specifikace uskladnění zboží při nedodání zboží:
- drobnější křesla, police, konf. stolky, taburety, rošty - 50,- Kč/den
- jídelní stoly, židle, psací stoly - 100,- Kč/den
- celočalouněná křesla, matrace, skříně, demontované postele - 150,- Kč/den
- složené postele, válendy: 350,- Kč/den
- gauče, pohovky, sedačky, (židle a stoly od 25 ks více) - 500,- Kč/den
  6.6 Pokud je z důvodů vzniklých na Vaší straně Zboží doručováno opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo ve Smlouvě dohodnuto, je Vaší povinností nahradit Nám náklady s tímto doručením nebo opakovaným doručením spojené a to i v případě, kdy jste měli nárok na dopravu objednávky zdarma. Platební údaje pro zaplacení těchto nákladů Vám zašleme na Vaši e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě a jsou splatné 14 dnů od doručení e-mailu. Náklady navíc nám mohou vzniknout i v případě, kdy zákazník požaduje dodání zakázky v několika plněních (jednotlivých dodávkách zboží) s rozdílnými termíny výroby - doprava je tak počítána individuálně dle povahy zboží a místa dodání.
  6.7 Nebezpeční škody na Zboží na Vás přechází v okamžiku, kdy ho převezmete. V případě, kdy Zboží nepřevezmete, s výjimkou případů dle čl. 4 Podmínek, na Vás nebezpečí škody na Zboží přechází v okamžiku, kdy jste měli možnost ho převzít, ale z důvodů na Vaší straně k převzetí nedošlo. Přechod nebezpečí škody na Zboží pro Vás znamená, že od tohoto okamžiku nesete veškeré důsledky spojené se ztrátou, zničením, poškozením či jakýmkoli znehodnocením Zboží.
  6.8 V případě, že Zboží nebylo v E-shopu uvedeno jako skladem a byla uvedena orientační doba dostupnosti Vás budeme vždy informovat v případě.
a) mimořádného výpadku výroby Zboží, přičemž Vám vždy sdělíme novou očekávanou dobu dostupnosti nebo informace o tom, že nebude možné Zboží dodat;
b) prodlení s dodáním Zboží od Našeho dodavatele, přičemž Vám vždy sdělíme novou očekávanou dobu dodání.
 
7. CENY JEDNOTLIVÝCH ZPŮSOBŮ PŘEDÁNÍ/DORUČENÍ ZBOŽÍ
7.1 Ceník jednotlivých způsobů dopravy jsou uvedeny na stránkách prodejce https://www.klik-nabytek.cz a také jsou dostupné u každého typu dopravy v objednávkovém košíku.
 
7.2 ZPŮSOBY PLATEB za zboží:
 • Hotově – Prodejna, Naše BEZvadná přeprava
 • Kartou u řidiče/dopravce
 • Bankovním převodem
 • Dobírka – přepravci (ČP, DPD, aj.)
  • Česká pošta: + 39,- Kč
  • DPD, aj.: + 55,- Kč
7.3 ZPŮSOBY PŘEVZETÍ/DODÁNÍ ZBOŽÍ včetně CENY dané dopravy
  a) Osobní odběr na prodejně v Brně
  b) Smluvní přepravci - expedice drobných dílů (náhradní díly na rošty, povlečení, aj. zboží, jehož povaha a balení umožňuje bezpečnou přepravu dopravci)
 • Česká pošta - Balík Do ruky – od 149,- Kč dle typu zboží
  • (pozn.: Doručení balíku přímo do rukou adresáta na určenou adresu v ČR)
 • Česká pošta - Balík Na poštu  – od 129,- Kč
  • (pozn.: Doručení balíku na vybranou poštu)
 • Česká pošta - Balíkovna – od 89,- Kč
  • (pozn.: Vyzvednutí balíku v síti Balíkoven s rychlejším odbavením a možností platby kartou)
 • Balík (Slovensko) – od 20 EUR
 • ostatní přepravci dle charakteru a typu zboží a aktuální nabídky v objednávkovém košíku
  c) Naše doprava „NAŠE BEZvadná doprava“
- objednávky zboží v hodnotě do 6.000,- Kč - cena dopravy: 350,- Kč (ČR)
- objednávky zboží nad 6.000,- Kč - DOPRAVA ZDARMA (ČR)
- doprava zboží na Slovensko - 25,- Eur
- doprava do zemí EU (Rakousko, Německo, aj. země) - nacenění je závislé na povaze a velikosti zboží a také místa doručení.
 
  d) DOPRAVA objemného zboží:
- SKLOPNÉ MECHANISMY - cena dopravy 1.290,- Kč
- SKLOPNÉ POSTELE komplety se skříní/skříněmi - cena dopravy 1.590,- Kč
- KUCHYŇSKÉ LINKY, aj. více kusové rozměrově náročné zakázkové objednávky – ceny dopravy a případného výnosu/pomoci s výnosem a montáže zboží jsou vždy individuální a závisí na velikosti a charakteru objednávky a také lokalitě dodání (cena dopravy a doplňkových služeb je vždy písemně dohodnuta při závazném objednání zboží, pokud není písemně dohodnuto jinak)
 
7.4 SPECIÁLNÍ AKCE pro přepravu
a) u vybraných produktů je Česká pošta - Balíkovna u objednávek nad 2.500,- Kč – ZDARMA (pozn.: Akce platná do odvolání)
b) Česká pošta - Balík Do ruky ve výši 190,- Kč / 290,- Kč (u vybraných produktů a počtu kusů (křesla Aly, podnožky ALL, kancelářská křesla, aj.), které lze expedovat i díky váze a velikosti balení bezpečně přepravními službami, je zadána akční sleva dopravy (pozn.: Akce je platná do odvolání)
 
8. Specifikace přepravních služeb a balení zboží
 
8.1 Naše BEZvadná doprava
- jedná se o dodání zboží za první uzamykatelné dveře domu
- termín dodání komunikujeme telefonicky min. 2-3 dny před plánovaným termínem závozu zboží, kdy upřesňujeme termín a čas dodání zboží
- v případě, že se jedná o objemné nebo váhově těžší/těžké zboží, bude s klientem komunikována výpomoc s vyložením objednaného zboží z vozu a to před dodáním zboží a zákazník bude na větší váhu zboží dopředu upozorněn
- výnos zboží - je vždy zpoplatněn a to dle specifikace zboží (židle, stůl, sedačka, pohovka, křesla, aj.), jeho váhy a patra, do kterého má být zboží vyneseno (ceny jsou smluvní a pohybují se napříč spektrem zboží od cca 250 - 3.500,- Kč/položku)
- montáže křesel, stolů, sedaček, postelí, skříní a jiného nábytku nejsou v ceně dopravy a výnosu, lze je nacenit individuálně před dodáním zboží.
 
   8.2 Povaha dodávaného zboží a jeho balení
    - způsob balení zboží udává každý výrobce individuálně a to dle povahy a provedení zboží
 
- DEMONTOVANÉ zboží:
- většina zboží je dodávána v demontovaném stavu, pokud není u daného zboží uvedeno jinak
- pro použití zboží je tedy vyžadována následná montáž dle návodů výrobce
- převážně se jedná o tyto typy výrobků:
postele (masiv, lamino, patrové postele, čalouněné)
skříně, komody, noční stolky, nástavce
psací stoly a PC stoly, peřináče
kancelářské židle
polohovací / pevná / pohupovací křesla s masivní kostrou
jídelní stoly
konferenční stolky
některé typy sedaček / pohovek
 
- Částečně nebo zcela ZKOMPLETOVANÉ zboží (z výroby)
  • čalouněné válendy
  • většina sedaček, pohovek, gaučů
  • celočalouněná křesla a taburety, popř. jiný čalouněný sedací nábytek
  • jídelní a barové židle z masivu / plastové
  • některé typy konf. stolků - zpravidla masivní stolky
  • některý nábytek z borovice – specifikováno u položky, pokud tuto informaci výrobce poskytl
  • matrace
  • některé typy postelí z laminovaných desek (uvedeno v poznámce dané položky – postel Bára, postele Lota, Hera, aj.)
  • rošty do postele, aj
9. Termíny dodání zboží
   Termíny dodání jsou kupujícími vždy potvrzeny elektronickou nebo telefonickou cestou tak, aby měl kupující informaci o dodávce zboží a to i vzhledem k tomu, jaký typ přepravy si kupující při objednání zvolil. V případě dostupnosti a prodeje zboží mohou nastat tyto skutečnosti:
 1. Zboží „NA OBJEDNÁNÍ“, tzn. zboží je prodávajícím objednáváno přímo u výrobce. Doba dodání je závislá na druhu zboží, atypických požadavcích kupujícího, vytíženosti výrobních kapacit výrobce a také zda je objednané zboží u výrobce skladem či nikoliv. Jednotlivé termíny budou kupujícími sděleny při potvrzení objednávky.
 2. Provozovatel si vyhrazuje právo stornovat objednávku v případě, že výrobce nebude zboží již vyrábět. Kupující bude informován o nedostupnosti zboží.
 3. Náhradní díly na rošty s označením „SKLADEM“ expeduje prodávající do 2 pracovních dní od obdržení objednávky.
 4. Zboží mimo náhradní díly na rošty s označením „SKLADEM“ expeduje prodávající do 5-10 pracovních dní od obdržení objednávky v závislosti na rozvozových plánech a adrese doručení zboží, popř. dle osobní domluvy.
(Osobní domluva = pokud provedení a balení zboží umožňuje jeho odeslání prostřednictvím České pošty nebo jiného smluvního dopravce a to aniž by došlo k poškození objednaného zboží při jeho doručování, je možné zboží expedovat do 2-3 pracovních dní od objednání. Cena dopravy/poštovného je vždy řešena v závislosti na druhu zboží, jeho váze a rozměrech.)
 

   Prodávající si vyhrazuje právo prodloužení expediční doby v případě, že zboží není skladem, nebo v případě události z vyšší moci. V případě prodlouženi dodací lhůty, bude kupující neprodleně informován a to buď elektronickou, nebo telefonickou cestou.

10. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
  10.1 Zaručujeme, že v době přechodu nebezpečí škody na Zboží podle čl. 7 Podmínek je Zboží bez vad, zejména pak, že Zboží:
 • odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem;
 • je vhodné k účelu, pro který ho požadujete a s nímž souhlasíme;
 • je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci;
 • je vhodné k účelu, k němuž se Zboží tohoto druhu obvykle používá;
 • množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem Zboží téhož druhu, které můžete rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná námi nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením;
 • je dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které můžete rozumně očekávat; a
 • odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které Vám byly poskytnuty před uzavřením smlouvy.
10.2 Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
10.3 V případě, že bude mít Zboží vadu, tedy zejména pokud nebude splněna některá z podmínek dle čl. 1, můžete Nám takovou vadu oznámit a uplatnit práva z vadného plnění (tedy Zboží reklamovat) zasláním e-mailu či dopisu na Naše adresy uvedené u Našich identifikačních údajů, případně osobně na adrese Stránského 2a, 616 00 Brno. Pro reklamaci můžete využít také vzorový formulář zveřejněný na našich webových stránkách. V uplatnění práva z vadného plnění je třeba zvolit, jak chcete vadu vyřešit, přičemž tuto volbu nemůžete následně bez Našeho souhlasu změnit. Reklamaci vyřídíme v souladu s Vámi uplatněným právem z vadného plnění.
10.4 Má-li Zboží vadu, máte následující práva:
a) na odstranění vady dodáním nového Zboží bez vady, nebo dodáním chybějící části Zboží; nebo
b) na odstranění vady opravou Zboží, ledaže by byl zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým způsobem nepřiměřeně nákladný, což se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by Zboží mělo bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro vás.
10.5 Jsme oprávněni odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by Zboží mělo bez vady.
10.6 Dále máte právo na:
přiměřenou slevu z Ceny; nebo
odstoupení od Smlouvy,
     jestliže:
a) odmítneme vadu odstranit nebo ji neodstraníme v souladu s právními předpisy;
b) se vada projeví opakovaně,
c) je vada podstatným porušením Smlouvy; nebo
d) je z našeho prohlášení nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Vás.
10.7 Právo na odstoupení od Smlouvy nenáleží v případě, je-li vada Zboží nevýznamná.
10.8 V případě, že jste si vadu na Zboží způsobili sami, práva z vadného plnění Vám nenáleží.
10.9 Vadou Zboží není opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním nebo u použitého Zboží opotřebení odpovídající míře jeho předchozího používání.
10.10 Nedohodneme-li se na delší lhůtě, do 30 dnů od obdržení reklamace odstraníme vady a poskytneme Vám informaci o vyřízení reklamace na uvedené kontaktní údaje. Pokud tato lhůta marně uplyne, můžete odstoupit od Smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu.
10.11 O vyřízení reklamace Vás budeme informovat e-mailem a vydáme Vám potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace. Pokud je reklamace oprávněná, náleží Vám náhrada účelně vynaložených nákladů. Tyto náklady jste povinni prokázat, např. účtenkami či potvrzeními o ceně za dopravu. V případě, že došlo k odstranění vady dodáním nového Zboží, je Vaší povinností Nám původní Zboží vrátit, náklady na toto vrácení však hradíme My.
10.12 V případě, že jste podnikateli, je Vaší povinností oznámit a vytknout vadu bez zbytečného odkladu poté, co jste ji mohli zjistit, nejpozději však do tří dnů od převzetí Zboží.
10.13 V případě, že jste spotřebitel, máte právo uplatit práva z vadného plnění u vady, která se vyskytne u spotřebního Zboží ve lhůtě 24 měsíců od převzetí Zboží.
 
11. Odstoupení od smlouvy
11.1 K odstoupení od Smlouvy, tedy k ukončení smluvního vztahu mezi Námi a Vámi od jeho počátku, může dojít z důvodů a způsoby uvedenými v tomto článku, případně v dalších ustanoveních Podmínek, ve kterých je možnost odstoupení výslovně uvedena.
11.2 V případě, že jste spotřebitel, tedy osoba kupující Zboží mimo rámec své podnikatelské činnosti, máte v souladu s ustanovením §1829 občanského zákoníku právo odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy, resp. pokud se jedná o koupi zboží, pak do čtrnácti dnů od jeho převzetí. V případě, že jsme uzavřeli Smlouvu, jejímž předmětem je několik kusů Zboží nebo dodání několika částí Zboží, začíná tato lhůta běžet až dnem dodání posledního kusu nebo části Zboží, a v případě, že jsme uzavřeli Smlouvu, na základě které Vám budeme Zboží dodávat pravidelně a opakovaně, začíná běžet dnem dodání první dodávky.
11.3 Od Smlouvy můžete odstoupit jakýmkoliv prokazatelným způsobem (zejména zasláním e-mailu nebo dopisu na Naše adresy uvedené u Našich identifikačních údajů). Pro odstoupení můžete využít také vzorový formulář poskytovaný z Naší strany, který je umístěn v sekci „články“.
11.4 Ani jako spotřebitel však nemůžete od Smlouvy odstoupit v případech, kdy je předmětem Smlouvy plnění uvedené v § 1837 Občanského zákoníku. Dle znění § 1837 písm. g) obč. zák. nelze odstoupit od kupní smlouvyjejímž předmětem je zboží v uzavřeném obalu, pokud jej spotřebitel z obalu již vyňal a z hygienických důvodů jej není možné znovu uvést do prodeje.
11.5 Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14ti dní však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Kupující v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14ti dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14ti dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí kupující poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží částečně poškozeno, může prodávající uplatnit na kupujícím právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu a vrátí tak spotřebiteli takto sníženou kupní cenu.
11.6 Lhůta k odstoupení dle čl. 11.2 Podmínek se považuje za zachovanou, pokud Nám v jejím průběhu odešlete oznámení, že od Smlouvy odstupujete.
11.7 V případě odstoupení od Smlouvy dle čl. 11.2 Podmínek jste povinní Nám Zboží zaslat do 14 dnů od odstoupení a nesete náklady spojené s navrácením zboží k Nám. Vy máte naopak nárok na to, abychom Vám vrátili Cenu za dopravu, avšak pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží. V případě odstoupení z důvodu, že My porušíme uzavřenou Smlouvu, hradíme i náklady spojené s navrácením zboží k Nám, ovšem opět pouze do výše Ceny za dopravu ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží, který jsme při dodání Zboží nabízeli.
11.8 Nelze vracet zboží mimo standardní a obchodovatelné rozměry, kterými jsou rozměry (80x200 a 90x200 cm) a také jiné, než základní barevné kombinace nábytku (příplatkové odstíny moření, olejů, potahových látek.
11.9 V případě odstoupení od Smlouvy Vám bude Cena vrácena do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení na účet, ze kterého byla připsána, případně na účet zvolený odstoupení od Smlouvy. Částka však nebude vrácena dříve, než Zboží obdržíme, nebo Nám prokážete, že došlo k jeho zaslání zpět Nám. Zboží Nám prosím vracejte čisté, pokud možno včetně originálního obalu.
11.10 V případě, že bude spotřebitel chtít zaslat peněžní prostředky složenkou, uhradí nám poplatek ve výši 50 Kč.
11.11 V případě odstoupení od Smlouvy dle čl. 11.2 Podmínek Nám však odpovídáte za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, abyste se seznámili s povahou, vlastnostmi a funkčností Zboží, tj. způsobem, jakým byste se se Zbožím seznamovali v kamenné prodejně. V případě, že jsme Vám ještě nevrátili Cenu, jsme oprávněni pohledávku z titulu nákladů započíst na Vaši pohledávku na vrácení Ceny.
 • Plně akceptujeme vrácení zboží nevybaleného, nepoužitého, nepraného, kde se se zbožím seznámíte v takovém rozsahu, jako byste jej kupovali v obchodě.
 • Možnost vrácení se vztahuje pouze na tzv. nákup omylem - nesedí rozměr, barva, velikost, atd.
 • Není možné vrátit nebo vyměnit zboží používané, znečištěné, bez originálního (hygienického) balení.
 • Vrácení znečištěného textilního zboží jsme oprávnění odmítnout kvůli zachování zásad hygieny.
11.12 Vracené zboží prosíme dobře zabalte, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy. Prosíme, uveďte zboží, pokud možno do původního stavu, předejdete tím možnému snížení vrácené částky o náklady vynaložené na uvedení zboží do původního stavu. Obal není předmětem koupě ani součástí koupené věci. I přesto má prodávající právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Tyto náklady jsou vždy individuálně posouzeny a jako takové jsou poté zákazníkovi naúčtovány a započteny s částkou za vrácené zboží. Zboží si můžete vyzkoušet, nemělo by však dojít k jeho zjevnému opotřebení. Zboží může být použito, ale je třeba myslet na náklady, které bude mít prodávající s uvedením zboží do původního stavu a které mohou být požadovány k úhradě. Tyto náklady mohou teoreticky dosáhnout i plné ceny zboží.

11.13 Právo na odstoupení od smlouvy kupující v souladu s ustanovením § 1837 NOZ nemá zejména, v případě smluv:

 • poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy
 • dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy
 • je oprávněn vrátit nižší částku, pokud je evidentní, že zákazník možnost vrácení zneužívá (dělá si z prodejce půjčovnu)
 • dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho blízkou osobu, dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze odstoupit od kupní smlouvy, záruka 24 měsíců však platí
 • zakázková výroba zboží – skříně, stoly, komody, postele, sedačky, křesla, aj., kde byly změněny parametry oproti standardnímu provedení, popř. byly dodány specifikace/výkresy/nákresy daného zboží nebo jsou použity nestandardní materiály, aj.
 • specifikace potahové látky nebo dekory mimo základní vzorník výrobce a to včetně příplatkových odstínů
 • u "jiných potahových látek", tzn. látek mimo vzorníky výrobce, které není u zboží standardně nabízeno, nenese výrobce nebo naše společnost zodpovědnost za chování látky na daném výrobku (odpovědnost za výběr látky tak přechází na zákazníka)
 • úprava jakýchkoliv rozměrů výrobku na přání zákazníka nebo provedení výrobku (zrcadlové otočení, jiné vnitřní uspořádání, ušití závěsů a záclon s úpravami, atd.)
 • postele, matrace, čabraky, chrániče, prostěradla a rošty, aj. zboží nabízené v rozměrech jiných (atypických) než standardních a dále zobchodovatelných, kterými se rozumí rozměry: 80x200 / 90x200 cm
 • požadavky zákazníka, které nejsou uvedeny v katalozích výrobce a běžně nabízeny
 • dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím
 • opravě nebo údržbě provedené v místě určeném kupujícím na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů
 • dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

11.14 Dovolujeme si upozornit, že téměř všechny výrobky, které nabízíme a to mimo drobného zboží (náhradní díly, povlečení, prostěradla a část zboží z bytového textilu) jsou vyráběny až na základě doručení písemné objednávky zákazníka, nejedná se tak o sériovou výrobu nebo zboží hromadně vyráběné na sklady. Z tohoto důvodu je nabídka odstínů dřev/lamina a potahových látek a rozměrů nábytku tak široká a to pouze z důvodů toho, abychom všem zákazníkům umožnili snadný a pohodlný výběr produktů a to i klientům, kteří se na internetu nepohybují tak často nebo by byl výběr produktu díky vloženým obrázkům parametrů, atd. pro ně výrazně složitý.

11.15 V případě nevyzvednutí zásilky, kdy jsou nám daným přepravcem účtovány náklady na "marné dodání", tzn., že si klient zásilku nepřevzal/nevyzvedl a byla nám tak vrácena zpět, máme právo požadovat po zákazníkovi úhradu těchto nákladů a to včetně dopravného, které bylo se zakázkou spojeno (dle § 1820 odst.1 písm. j) NOZ).

11.16 My jsme oprávněni odstoupit od Smlouvy kdykoliv před tím, než Vám dodáme Zboží, pokud existují objektivní důvody, proč není možné Zboží dodat (zejména důvody na straně třetích osob nebo důvody spočívající v povaze Zboží), a to i před uplynutím doby uvedené v čl. 6 Podmínek. Můžeme také od Smlouvy odstoupit, pokud je zjevné, že jste uvedli v Objednávce záměrně nesprávné informace. V případě, že nakupujete zboží v rámci své podnikatelské činnosti, tedy jako podnikatel, jsme oprávněni od Smlouvy odstoupit kdykoli, i bez udání důvodu.

12. Řešení sporů se spotřebiteli
 • Nejsme ve vztahu ke kupujícím vázáni žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.
 • Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťujeme prostřednictvím elektronické adresy info@nabytekpronas.cz. Informaci o vyřízení stížnosti zašleme na elektronickou adresu kupujícího.
 • K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem, z kupní smlouvy uzavřené elektronickými prostředky.
 • Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
13. Ilustrační foto a informace k nabízenému zboží
  Prodávající i přes veškerou snahu není schopen garantovat správnost všech publikovaných technických dat a fotografií. Některé údaje tak mohou obsahovat chyby, nebo odchylky od skutečnosti, které mohou být důvodem následných sporů a vyjasňování si. Z tohoto důvodu, pokud Vám bude cokoliv nejasného nebo je pro Vás u dané položky a její vlastnosti podstatné a dané informace nejsou u položky uvedeny, kontaktujte nás. Rádi budeme nápomocni a co bude možné zašleme v podobě dodatečných fotografií nebo vzorků, pokud to povaha výrobku nebo výrobce daného zboží umožňuje.
  *Pozn.: Na základě nastavení monitoru, popř. displeje telefonu/tabletu se může vyobrazení barev na obrázku mírně lišit od skutečných barev. Požadujete-li určitý odstín látky a mohlo by dojít k omylu ve výběru látky, kterou si nejste jisti, napište nám do Poznámky v objednávce, zda se jedná např. o látku v hnědých nebo šedých tónech, atd.. Přejde se tímto krokem případnému zklamání po dodání, protože nastavení telefonů, tabletů a počítačů je vždy individuální a my nemůžeme vědět, co na daném zařízení vidíte.
  V případě jakýchkoliv dotazu nás, prosím, pro rychlejší dobrání se výsledku (odstínu, tónu barev, aj.) kontaktujte. Děkujeme.
 
14. Ochrana osobních údajů
  S osobními údaji nakládáme v souladu s obecným nařízením na ochranu osobních údajů dle směrnice 95/46/ES. Celé znění podmínek je uvedeno na stránkách www.klik-nabytek.cz.
  Kupující bere na vědomí, že je povinen uvádět své osobní údaje správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné.

 

15. Zakázky kuchyňských linek, sestav nábytku, vestavěných skříní, aj. zboží na přání/dle nákresu klienta
- Rovněž na základě poptávek realizujeme zakázky nábytku, sestav nábytku, kuchyňských linek, sedacích souprav, aj. zboží, kde je klientem požadována změna rozměrů, látek, odstínů moření, popř. jsou realizovány zcela atypická provedení, atd. - jedná se tak o zakázkové úpravy nábytku na přání zákazníka.
- Ceny projektů a to jak grafických návrhů, tak i samotného zaměření prostoru se řídí velikostí a náročností zakázky. V případě, že se projekty ze strany zákazníka mění, budou za každou tuto změnu doúčtovány náklady dle rozsahu změn a to i v případě, kdy si zákazník zakázku neobjedná - nechceme a nebudeme poskytovat rady a konzultace zdarma, pokud to neodpovídá základní debatě o projektu. Není naší povinností a prací suplovat zdarma práce projektantů nebo dalších profesí, kterými jsou elektrikáři, vodoinstalatéři, topenáři, aj.. Hodinová sazba pro konzultace je stanovena částkou 1.000-2.000,- Kč/hod. Zaměření projektu se pohybuje v rozpětí dle lokality a velikosti zakázky od 10-15% z hodnoty projektu, popř. dle vzájemné ústní nebo písemné domluvy s ohledem na komplikace nebo složitost zakázky. Cena 3D grafických návrhů je zpoplatněna částkou: 1.500-5.500,- dle velikosti projektu, každá změna je účtována dle rozsahu změn částkou 1.000-3.000,- Kč dle pracnosti. V případě, že se jedná o zásadní změny v původním konceptu projektu, bere se za to, že se jedná o zcela nový projekt, který je tak i účtován.
- V případě, že si do sestav, např. kuchyňských linek, obývacích stěn, skříní na chodby/do koupelen, aj., dodává zákazník své spotřebiče, které buď zakupuje a vybírá si je sám na základě své svobodné vůle a nejlepšího svědomí (vlastnosti, provedení, funkce, barva, instalace a způsob umístění do sestavy nábytku a jeho fungování v sestavě, aj.) nebo spotřebiče které již zákazník vlastní, je povinen dodat přesnou specifikaci rozměrů a to jak venkovních, tak i vnitřních a to bez ohledu na to, zda budou spotřebiče montovány jako vestavěné nebo volně stojící. Správnost rozměrů, popř. dodaných požadavků na úpravu skříněk/korpusů, pokud nejsou k dispozici detailní nákresy/výkresy/technická dokumentace od výrobce spotřebičů, kde je možné rozměry zkontrolovat a předat výrobě, jsou uvedené informace/rozměry v plné zodpovědnosti zákazníka. V případě, že se při instalaci zakázky zjistí, že jsou zákazníkem uvedené rozměry chybné a nelze zakázku zkompletovat nebo nejsou dodrženy požadavky výrobců na správnou montáž a to i s ohledem na záruku spotřebičů (prostor pod varnými deskami, přístup vzduchu ke spotřebiči nebo zapojení do funkčního celku (odtahy do komína, do místnosti, aj.), rozestup mezi troubou a sporákem, prostor mezi sporákem a digestoří, spotřebiče umístěné v těsné blízkosti pod nebo vedle lednice, aj.), nese zodpovědnost a další náklady s tím spojené zákazník. Výroba nových dílů, pokud jsou pro kompletaci zakázky nutné, jsou tak v plné režii zákazníka i s případnými náklady na dodatečnou demontáž původní sestavy a montáž nového dílu/dílů, pokud si toto nezajišťuje/nezajistí zákazník sám na své náklady. Dodatečné náklady na příjezd montérů, demontáž a montáž budou naceněny individuálně dle pracnosti a složitosti dokončení zakázky. Nejsme povinni si tyto údaje pracně dohledávat a řešit za zákazníka.
- Odpovídáme za rozměrovou správnost skříní k instalaci spotřebičů pouze u těch spotřebičů, které si zákazník vybral a které za zákazníka zakoupíme a dodáváme s naší zakázkou nábytku. Pokud není jakákoliv funkce a to včetně instalace do sestavy u spotřebičů komunikována předem, bere se, že je vše v souladu s projektem tak, jak si zákazník žádá a během projektu řídí.
- V případě dodání vlastních spotřebičů neneseme zodpovědnost za správnost umístění spotřebičů v sestavách, pokud nám nejsou klientem předloženy přesné podklady a výkresy, kde je jejich užití/způsob instalace, aj. přesně a jednoznačně popsáno. Není naší prací zjišťovat informace, které mohou souviset s následnou zárukou spotřebičů - každý spotřebič je svými parametry a funkcemi specifický.
- Rovněž neneseme zodpovědnost za naměření prostoru, pokud není prostor za skříně/skříňky přístupný a není možné pohodlně zaměřit výstupy vody, elektřiny, plynu a vstupy do komínů/šachet, atd.. Taktéž neneseme zodpovědnost za výsledné rozměry prostorů před rekonstrukcí, kdy je požadováno, abychom zadali sestavu do výroby, aniž by byla rekonstrukce prostoru dokončena a známa - rozměry jsou tak orientační a v případě, že při instalaci sestavy nábytku budou rozměry jiné (menší, větší) od původního potvrzeného provedení a nebude možné danou sestavu namontovat, nese náklady na úpravy a případné dodání nových dílů zákazník. Ceny dodatečných nákladů budou vždy komunikovány a písemně dodány ke schválení zákazníkovi.
- V případě, že není stav nemovitosti/místnosti ve stavu umožňující montáž nábytku (neuklizený prostor např. po rekonstrukcích prostor (stavební části, špinavá podlaha, zbytky omítek, aj.)), popř. jsou rozvody vody, elektřiny, aj. umístěny jinak, popř. jsou rozvozy ve větších rozměrech, než bylo původně zakresleno, uváděno a potvrzeno objednávkou, bude účtován marný výjezd našich pracovníků, kdy nebylo montáž sestavy možné uskutečnit a to částkou ve výši 10.000,- Kč (za každý výjezd). Příjezd montérů bude možný až po úhradě výše zmiňované částky a po nápravě situace. Pozn.: Nejsme úklidová společnost a proto není naší povinností montovat kuchyně v prostředí, které si musíme nejdříve vyklidit, uklidit, umýt podlahy, aj., abychom pracovali v prostředí, které odpovídá montáži nábytku a né stavebním pracím!
 - Doprava zakázky, výnos zakázky a montáž zakázky jsou naceňovány vždy individuálně a to dle typu zakázky, rozsahu, typu nemovitosti a patra, do kterého je zakázku nutné dodat. Zakázky je možné, aby si namontoval i zákazník sám, popř. si na montáž zajistil svoji vlastní firmu.
 
16. Storno objednávky - uvedeno rovněž v potvrzení objednávky (dle nálezu Ústavního soudu I. ÚS 3512/11).
16.1. Kupující může ze závažných důvodů zrušit jím zaslanou objednávku a to nejpozději do 2hého pracovního dne od potvrzení objednávky prodávajícím. Objednávka musí být zákazníkem zrušena elektronicky a to na adresu info@nabytekpronas.cz. Vždy je nutné uvést číslo objednávky kupujícího tak, aby nedošlo k omylu a byla stornována požadovaná smlouva.
16.2. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy a to v těchto případech:
-  zboží se již nevyrábí / nedodává
-  výrazná změna ceny dodavatelem zboží.
V případě, že jedna z výše uvedených situací nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část kupní ceny nebo celou kupní cenu, bude mu v případě zrušení objednávky tato částka vrácena zpět a to v nejkratším možném termínu.
16.3 Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy také v případě, že si kupující spotřebitel objednané zboží nepřevezme. Nepřevezme-li kupující předmět plnění z důvodů ležících na jeho straně, např.:
- zruší objednávku v případě, kdy je zboží již odeslané
- není i přes dohodnutý termín přítomen kupující, popř. jím určená osoba nebo není schopen uhradit kupní cenu, atd.,
  bude kupující povinen uhradit s tímto spojené náklady = smluvní pokutu. V této smluvní pokutě budou zahrnuty náklady účelně vynaložené v souvislosti se zrušenou kupní smlouvou a to především náklady na zmařenou přepravu k Vám a zpět na náš centrální sklad. V případě, že smluvní pokutu neuhradíte v námi stanoveném termínu, tzn. do 14 dnů od vystavení faktury, bude pohledávka vymáhána prostřednictvím společnosti pro vymáhání pohledávek včetně všech nákladů s tím spojených.
16.4 Smluvní pokuta za zrušení objednávky:
  - bez pokuty - storno objednávky do 2 pracovních dnů od objednání
  - 20% z celkové ceny objednávky - do 5 dnů od objednání
  - 40% z celkové ceny objednávky - nad 5 dní od objednání
  Smluvní pokuta je právně vymahatelná v souladu s příslušnými zákonnými normami. Kupující spotřebitel dává výslovný souhlas prodávajícímu, v případě svého nesplaceného závazku, že může osobní údaje předat třetí osobě. Třetí osobou se rozumí společnost pro vymáhání pohledávek.
 
17.  Doručování
  Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.
 
  Zpráva je doručena:
 • v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem
 • v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresáte
 • v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít
 • v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty 10ti dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

18. Čalouněný nábytek

   Sedací nábytek je vyroben z masivního dřeva, dřevotřísky, pružin, PUR nebo HR pěny, potahové látky a popř. jiných materiálů dle výrobce daného nábytku a jeho povahy a typu. Vzájemné působení materiálů může vydávat různé zvuky, takže občasné praskání dřeva, tření pěny o přilehlé součásti či slyšitelné natažení pružin (popř. jejich doraz) jsou brány za přirozené jevy, které nejsou důvodem k reklamaci.
   Tvrdost sedu není stejná u všech dílů jedné soupravy, protože je vždy závislá na velikosti sedací části, konstrukci produktu, příp. přítomnosti rozkládacího mechanismu, úložných prostorů, aj..
   Rozměry čalouněných produktů se nedají měřit přesně a v technických výkresech mají pouze informativní charakter. Je nutné počítat s odchylkou +/- 3%. U výrobků, u nichž polštáře tvoří područku a opěrku zad, může být tato odchylka až +/- 4% (tyto části se po čase slehnou). K rozdílům v rozměrech výšky u jednotlivých elementů složených částí může docházet při nerovném povrchu podlahy. Nerovnost můžete odstranit namontováním podložky mezi spodní část sedací soupravy a nohu (pokud je toto možné).
   Na sedačce či pohovce se mohou vytvářet záhyby (tzv. řasení látky), které jsou závislé od tloušťky a tuhosti použitého potahového materiálu. Jemné nebo méně silné materiály vytvářejí více menších záhybů. Pevné a silné materiály vytvářejí méně záhybů, ale o to vzhledově větších. Jelikož potahové materiály se při používání roztahují, je přirozeným jevem, že po čase dojde k roztažení potahové látky a jejímu následnému zvlnění až o 4 cm. U sedacích souprav, kde jsou větší plochy potahové látky bez prošívání, může být toto zvlnění viditelnější. Ani toto zvlnění není důvodem k reklamaci.

Každý čalouněný nábytek se vyrábí ručně, čímž má nábytek svůj vlastní a často neopakovatelný charakter. Každý kus je tak originál. Specifické vlastnosti nábytku vycházejí z charakteru použitých čalounických materiálů a jednotlivých výplní. Níže uvádíme několik důležitých věcí, které s čalouněným nábytkem souvisí a často nejen s ním a proto doporučujeme, abyste si tyto informace přečetli a to včetně návodu výrobce a měli tak k dispozici co nejvíce informací.

PŘED POUŽITÍM:

 1. Při odběru čalouněného nábytku pečlivě zkontrolujte, zda struktura tkaniny nebo kůže není poškrábaná, natržená, prasknutá, přeříznutá nebo jinak poškozená, a také zda nejsou poškozené dřevěné konstrukční prvky nábytku. Navíc Vám doporučujeme, abyste zkontrolovali, zda je nábytek kompletní, tzn. zda byl dodán v souladu s objednávkou.
 2. K tomu, aby nedošlo k poškození čalounění, doporučujeme nábytek rozbalovat bez použití ostrých nástrojů.
 3. V případě modulového nábytku je nezbytné, aby uživatel složil jeho jednotlivé části (pomocí spojek) podle návodu, který je přiložen k nábytku.
 4. Před zahájením montáže nožek se seznamte s přiloženým návodem.
 5. U rozkládacích pohovek (určených ke spaní) musíte podle návodu odstranit zabezpečovací prvky.
 6. Čalouněný nábytek musíte před zahájením používání vyrovnat, tzn. zajistit, aby stál na rovné ploše.
 7. Každé fungování pohyblivých dílů, které ve Vás vyvolává pochybnost, například: funkce rozkládání, relaxační funkce, područky, opěrky hlavy, musíte neprodleně oznámit prodávajícímu.
 8. Důležité je, aby byly zajištěny správné podmínky v místnosti, ve které je výrobek používán nebo skladován, tj. teplota od +15 do +30 °C, relativní vlhkost vzduchu od 40–70 %. Vzdálenost od aktivních tepelných zdrojů nesmí být menší než 1 metr. Doporučujeme nevystavovat nábytek přímému působení slunečního záření, významně tím omezíte proces blednutí tkaniny nebo kůže.

PRAVIDLA SPRÁVNÉHO POUŽÍVÁNÍ čalouněného nábytku:

 1. Čalouněný nábytek se mezi sebou liší tvrdostí sedáků. Souvisí to s přirozenými vlastnostmi materiálů, které se používají jako výplně, tj. s hustotou čalounické pěny, pružností kovových pružin a čalounických popruhů. Případné rozdíly ve tvrdosti sedáků mezi jednotlivými součástmi u rohových sedaček souvisejí s jejich různým povrchem. Je potřeba si uvědomit, že tvrdší sedáky jsou charakteristické pro nábytek, který umožňuje spaní. Intenzívní používání nábytku může přispět ke vzniku rozdílu ve tvrdosti sedáků, opěradel a područek. Jedná se o běžný jev, který je ovlivněný používáním výrobku.
 2. Chraňte nábytek proti mechanickému poškození. Je přísně zakázáno sedat si nebo stoupat na područky a hrany opěradel. Nevkládejte do úložných prostor nadměrné množství ložního prádla, aby nedocházelo k jejich propadání nebo roztlačování.
 3. Pohovky, které mají zabudovaný rozkládací mechanismus (s funkcí spaní), jsou v souladu s doporučením výrobce určeny k příležitostnému, nikoliv pravidelnému spaní.
 4. Barevný odstín dřevěných součástí, např. nožek, se může lišit od odstínu představeného na fotografiích. Je to přirozená vlastnost, která souvisí s rozmanitostí struktury, kresby let a barvy dřeva. Proto upozorňujeme na možnost existence rozdílů v odstínu mořidla, zejména při doobjednání dalšího kusu nábytku do sady.
 5. Při objednávce dalších výrobků si vyhrazujeme možnost, že se mohou objevit rozdíly ve vzoru, odstínu tkanin a kůže.
 6. Při čalounění nábytku tkaninou se vzorem je přípustné, jestliže vzor na některých místech nenavazuje.
 7. Pamatujte na to, že nábytek čalouněný světlými látkami nebo kůží, je vystavený riziku obarvení jinými látkami, zejména oblečením (např. džínovinou). V tomto případě se jedná o vadu látky oblečení, nikoliv čalounění!
 8. Používání nábytku z přírodní kůže postupně vede ke změně jejího vzhledu a původních vlastností. Existence určitých nepravidelností u čalounění je charakteristickým jevem a nepředstavuje jakostní vadu.
 9. Věnujte pozornost tomu, že sada nábytku z přírodní usně může obsahovat různé stopy, například: po jizvách, poškrábání, kousnutí, a dále rozdíly ve struktuře a odstínu, useň může také pocházet z kůže různého původu. Tyto stopy a rozdíly nepředstavují vadu nábytku a jsou pouze zárukou pravosti kůže.
 10. Čalouněný nábytek nepoužívejte pouze na jednom místě, ale střídavě po celém povrchu sedáků, abyste se vyhnuli rozdílům ve vzhledu celé sady. Tím zabráníte pokrčení čalounění a rozdílům odstínů na povrchu tkaniny, tzv. stínování a lesknutí.
 11. Charakteristickou vlastností žinylkových, polyesterových a vlněných - plstěných tkanin je tzv. pilling, čili žmolkování tkaniny a vytváření žmolků na jejím povrchu, které vznikají vlivem cizích vláken (např. z oděvů).
 12. informace obsažené v bodech 1–12 nepředstavují vady a nevztahuje se na ně reklamace.
 13. Výrobce si v případě výměny výrobku v záruční době vyhrazuje právo provádět technologické změny, tj. změny rozměrů výrobků, materiálů použitých k výrobě, ozdobných a pohyblivých součástí, možnosti spaní, a dalších, které vyplývají z potřeby odstranit vady výrobku.
19. Závěrečná ustanovení
 • Pokud Náš a Váš právní vztah obsahuje mezinárodní prvek (tedy například budeme zasílat zboží mimo území České republiky), bude se vztah vždy řídit právem České republiky. Pokud jste však spotřebitelé, nejsou tímto ujednáním dotčena Vaše práva plynoucí z právních předpisů.
 • Veškerou písemnou korespondenci si s Vámi budeme doručovat elektronickou poštou. Naše e-mailová adresa je uvedena u Našich identifikačních údajů. My budeme doručovat korespondenci na Vaši e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě, v Uživatelském účtu nebo přes kterou jste nás kontaktovali.
 • Smlouvu je možné měnit pouze na základě naší písemné dohody. My jsme však oprávněni změnit a doplnit tyto Podmínky, tato změna se však nedotkne již uzavřených Smluv, ale pouze Smluv, které budou uzavřeny po účinnosti této změny. Pokud od Vás do 14 dnů od zaslání informace o změně neobdržíme výpověď uzavřené Smlouvy na pravidelné a opakované dodávky Zboží, stávají se nové podmínky součástí naší Smlouvy a uplatní se na další dodávku Zboží následující po účinnosti změny. Výpovědní doba v případě, že výpověď podáte, činí 2 měsíce.
 • V případě vyšší moci nebo událostí, které nelze předvídat (přírodní katastrofa, pandemie, provozní poruchy, výpadky subdodavatelů apod.), neneseme odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku nebo souvislosti s případy vyšší moci, a pokud stav vyšší moci trvá po dobu delší než 10 dnů, máme My i Vy právo od Smlouvy odstoupit.
 • Přílohou Podmínek je vzorový formulář pro reklamaci a vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy.
 • Smlouva včetně Podmínek je archivována v elektronické podobě u Nás, ale není Vám přístupná. Vždy však tyto Podmínky a potvrzení Objednávky se shrnutím Objednávky obdržíte e-mailem a budete tedy mít vždy přístup ke Smlouvě i bez Naší součinnosti. Doporučujeme vždy potvrzení Objednávky a Podmínky uložit.    

Tyto VOP jsou pro nákup v internetovém obchodu provozovaném společností NábytekProNás s.r.o. platné a účinné od 01.01.2023

×

Splátková kalkulačka ESSOX